Kvinner i næringslivet

Bedre kjønnsbalanse i næringslivet

Her kan du lese et sammendrag av NHOs politikk for bedre kjønnsbalanse i næringslivet.

Publisert 28.01.15

Arbeidslivspolitikk

At kvinner og menn skal ha like muligheter, rettigheter og plikter, er en grunnleggende verdi i samfunnet vårt. I tillegg er det klare samfunnsøkonomiske gevinster av et arbeidsliv hvor kvinner og menn bidrar. Høy yrkesdeltagelse gir verdiskaping og finansierer velferd. Norsk næringsliv er helt avhengig av å kunne bruke begge kjønns kompetanse.

NHO arbeider aktivt for å øke kvinnerepresentasjonen i norsk næringsliv, blant annet gjennom vårt leder- og styreutviklingsprogram Female Future.

Det norske arbeidslivet er svært kjønnsdelt. Mens kvinner dominerer innenfor offentlig sektor, omsorg og undervisning, arbeider menn i større grad i privat sektor og tekniske yrker. NHO ønsker å stimulere til at flere kvinner finner veien til det private næringsliv, og har blant annet satt i gang prosjektet Jenter og teknologi for å øke jenters interesse for teknologifag.

NHO mener

  • Det må føres en familie- og likestillingspolitikk som tilrettelegger for at både kvinner og menn kan kombinere yrkeskarriere og familieliv.
  • NHO går inn for en tredeling av foreldrepermisjonen, hvor en tredel av den samlede permisjonstiden reserveres far. Fedrekvoten bør beholdes og foreldrepermisjonen bør være tredelt for å sikre at tiden borte fra arbeidslivet ikke blir for lang for den enkelte.
  • Kontantstøtten og ordninger med barnetillegg i midlertidige og permanente trygdeordninger bør fjernes.
  • NHO ønsker tiltak som stimulerer flere kvinner til å arbeide heltid, men ønsker ikke lovfesting av rett til heltid.
  • NHO vil unngå bruk av kvotering som virkemiddel i arbeids- og velferdspolitikken.

Kvotering

NHO er i mot kjønnskvotering til styrer, både av prinsipielle og praktiske grunner. Prinsippet om privat eiendomsrett tilsier at de som eier et selskap selv må få bestemme hvem som skal forvalte verdiene deres. Kvotering bryter med dette prinsippet.

I senere år har det vært mye fokus på at kvinner er underrepresenterte i styrene i næringslivet. På grunn av kvoteringsbestemmelsen i lov om allmennaksjeselskaper er kvinneandelen i ASA-styrene 40 prosent, mens den i AS er 18 prosent (2014).

NHO mener at det er viktig og riktig å satse på flere kvinner i styrearbeid. NHOs program Female Future tar nettopp sikte på å gi kvinner tilleggskompetanse og motivere til å kunne ta styreverv og lederposisjoner i næringslivet.

At kvinner er underrepresentert i bedriftsstyrer henger i stor grad sammen med at det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt. En ny rapport som NHO og LO har fått utarbeidet i fellesskap, viser at kvinneandelen i privat sektor synker, mens offentlig sektor blir stadig mer kvinnedominert. Disse strukturelle forskjellene lar seg ikke løse med kvotering. (lenke til artikkel

NHO mener at vi må jobbe på en helt annen måte enn kvotering: Vi må bygge opp kvinnelige talenter i bedriftene, slik NHO gjør gjennom talentprogrammet Female Future, og bedriftene må være bevisst på strategier for å rekruttere og beholde kompetente kvinner. I stedet for en kvote, ønsker næringslivet heller en konstruktiv dialog med myndighetene om hva som skal til for å øke kvinneandelen i både mellomledelse, ledelse og styrer.

NHO har nylig satt i gang et forskningsprosjekt som skal oppsøke bedrifter som har lykkes spesielt godt med å rekruttere kvinnelige ledere i ulike bransjer for å finne ut hva de har gjort for å lykkes og hvilke gode grep de har tatt.

Familiepolitikk - pappaperm og kontantstøtte

NHO mener at en familiepolitikk som tilrettelegger for at både kvinner og menn kan kombinere yrkeskarriere og familieliv, er en forutsetning for et likestilt arbeidsliv. De gunstige velferdsordningene vi har for barnefamilier i Norge har vært med på å sikre høy yrkesdeltagelse blant kvinner. Det er positivt.

Vi mener at en tredeling av foreldrepermisjonen vil styrke legitimiteten til foreldrepermisjon for begge kjønn, og virke utjevnende på kvinner og menns stilling i arbeidslivet.

Aldri før har så mange fedre tatt ut så mye pappaperm som nå. Samtidig som far har kommet hjem, har andelen småbarnsmødre som jobber deltid blitt kraftig redusert, og andelen kvinnelige leder går opp. Vi mener dette viser at fedrekvoten virker etter hensikten. Likere deling av arbeidet hjemme gjør mor og far mer likeverdig på arbeidsmarkedet. Det er bra for arbeidslivet.

NHO frykter at vi kan få et tilbakeslag for kvinners stilling i arbeidslivet dersom det igjen blir slik at bare mødrene skal ha lange fravær fra jobb når de får barn, mens fedrene bygger karriere. Vi ser at fedrekvoten har hatt en positiv effekt på likestillingen i arbeidslivet. Flere kvinner tar lederansvar, og færre småbarnsmødre jobber deltid nå enn før. Dette er bra for næringslivet. Det ville være uheldig å reversere en så positiv utvikling.