Vedtak i Tariffnemnda

Forskriftenes virkeområde vil bli endret slik at forskriftene for godstransport og turbil vil ha en avgrensning mot internasjonal transport.

Publisert 12.10.15

Arbeidslivspolitikk

Tariffnemnda behandlet mandag anmodning om endring av virkeområdet for de to allmenngjøringsforskriftene for henholdsvis godstransport og turbil.

Allmenngjøring av bussbransjeavtalen

Vedtak er truffet og forskriftenes virkeområde vil bli endret slik at begge forskrifter vil ha en avgrensning mot internasjonal transport.  Begge forskrifter vil uansett gjelde for kabotasje.  For så vidt gjelder godsforskriften, vil dessuten såkalt kombinert transport, også omfattes. Kombinert transport er transport på vei i Norge som starter eller slutter med en grensekryssende transport på jernbane eller skip.

Den endelige utforingen av vedtaket samt tidspunkt for ikrafttredelse er ikke klart.