Veien til integrering går gjennom arbeid

NHO er positiv til at regjeringen vil åpne for et hurtigspor inn i arbeidslivet i den nye integreringsmeldingen.

#205

– Arbeid er den beste måten å bli integrert på. Vårt velferdssystem er avhengig av at flest mulig kan forsørge seg selv varig, sier Svein Oppegaard i NHO om regjeringens integreringsmelding.

Publisert 11.05.16

Arbeidslivspolitikk

Integreringsminister Sylvi Listhaug la i dag frem Stortingsmeldingen Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. Meldingen tar utgangspunkt i behovet for å øke arbeidsdeltakelsen særlig blant innvandrere med fluktbakgrunn.

– Arbeid er den beste måten å bli integrert på. Vårt velferdssystem er avhengig av at flest mulig kan forsørge seg selv varig. Integreringsmeldingen inneholder flere elementer som NHO mener vil bidra positivt til å få flere flyktninger i jobb, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Hurtigspor inn i arbeidslivet

I Stortingsmeldingen skriver regjeringen at de vil etablere hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for de som har fått vedtak om opphold, og som har med seg en kompetanse som etterspørres i arbeidslivet.

– Dette er et forslag NHO har fremmet sammen med de andre partene i arbeidslivet, og som vi er fornøyd med å ha fått gehør for. For enkelte nyankomne flyktninger kan det være unødvendig å gjennomføre et toårig introduksjonsprogram. For denne gruppen vil hurtigsporet representere en godt alternativ. Samtidig er det viktig at introduksjonsordningen, som de fleste flyktninger deltar i, fremover skal inneholde mer arbeidspraksis, sier Oppegaard.

Stortingsmeldingen inneholder også et forslag om at asylsøkere på visse vilkår får midlertidig arbeidstillatelse inntil søknaden om opphold er avgjort, slik at de kan ta lønnet arbeid utenfor mottaket mens asylsøknaden er til behandling. NHO er positiv til denne endringen.

– Kompetanse er den viktigste forutsetningen for deltagelse i det norske arbeidslivet, sier Kristin Skogen Lund

Styrker kompetanse

Regjeringen presenterer mange gode tiltak for å styrke innvandreres kompetanse. Det er særlig viktig å kartlegge den enkeltes kompetanse i mottaksfasen, og gi yrkesveiledning i asylmottak på bakgrunn av kompetansekartlegging.

NHO er positive til satsingen på å videreutvikle og øke bruken av gratis nettbaserte opplæringsressurser, samt å samle ansvar for generell godkjenning av utenlandsk utdanning hos NOKUT.

NHO støtter også forslaget om å gi tilskudd til skoleeiere som tilbyr mer grunnskoleopplæring til ungdom slik at flere blir i stand til å fullføre videregående opplæring. Dette er et godt tiltak for å motvirke frafall fra videregående opplæring i denne gruppen.

Styrking av tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i 2016 er viktig for å utvikle de grunnleggende ferdighetene til de som er i arbeid.

Store inkluderingsutfordringer

Selv om mange innvandrere er i jobb, er innvandreres sysselsetting lavere sammenliknet med hele befolkningen.

Nyankomne flyktninger er imidlertid ikke den eneste gruppen som sliter med å få stabilt feste i arbeidslivet. Inkluderingsutfordringen omfatter også unge som verken er i jobb eller utdanning, personer med svake kvalifikasjoner, langtidsledige og personer med helseproblemer.

– Virkemidlene som settes inn for å integrere flyktninger i arbeidslivet bør være mest mulig nøytrale og kunne brukes overfor alle grupper som sliter med å komme inn i arbeidslivet, understreker Oppegaard.

Han poengterer at det ikke finnes kjappe løsninger

– Dette er store utfordringer som vi må jobbe langsiktig med å få løst.

NHO og LO foreslår derfor at det innføres en generell ordning med arbeidspraksis med lønnstilskudd