Verdensdag for HMS

28. april markeres Verdensdagen for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.  Det er ILO som står bak dagen med en årlig markering og oppmerksomhet for betydningen av trygge og gode arbeidsforhold for alle. 

Publisert 28.04.14

Arbeidslivspolitikk

Av Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk, NHO 

Selv om vi har et godt arbeidsmiljø i Norge, er det fortsatt alt for mange som blir skadet i arbeidsulykker og for mange som mister livet i arbeidsulykker her i landet. Særlig vet vi at mange unge er utsatte, og de senere år ser det også ut til at arbeidsinnvandrere har en økt risiko.

I år har ILO som hovedtema for markeringen av verdensdagen Sikker og trygg bruk av kjemikalier på jobben. Kjemikalier av ulike slag er avgjørende for utvikling og forbedring av produkter og produksjon. Nye kjemikalier utvikles raskt.  Nanoteknologi er et godt eksempel: mikrostrukturer med unike egenskaper benyttes i produksjon av omtrent alt vi omgir oss med fra forbruksartikler til medisiner mm.   Innen farmasøytisk industri utvikles nye medisiner for å redde liv og innen renhold utvikles nye rengjøringsmidler for å få bedre hygiene og rengjøringsmetoder.  Historisk er vi er kjent med den omfattende eksponeringen for asbest som mange voksne menn ble utsatt for spesielt for 1980 og som ble tatt grep om med regelverk og helseoppfølging. I dag er de fleste omgitt av ulike kjemikalier i sin hverdag, både hjemme og på jobben. Utviklingen av nye kjemikalier bidrar til å lette hverdagen for mange, men samtidig må vi passe på at ansatte som arbeider med stoffene har et trygt arbeidsmiljø.

Arbeidslivets parter nettopp blitt enige om en ny avtale om et Inkluderende arbeidsliv for å redusere sykefravær, få flere med redusert funksjonsevne i arbeid og flere til å stå lenger i arbeid.  Avtalen er viktig i et forebyggende HMS-perspektiv og for oppfølging og tilrettelegging. Sammen med partene i arbeidslivet og myndighetene er NHO opptatt av å ha større oppmerksomhet på det forebyggende HMS-arbeidet.

Det er av stor viktighet å forebygge den arbeidsrelaterte eksponeringen for å få et trygt og sikkert arbeidsmiljø. I Norge har vi både et nasjonalt og europeisk regelverk som alle bedrifter skal forholde seg til. En forutsetning er at man i bedriften har et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og foretar nødvendige risikovurderinger og setter inn tiltak deretter.

I NHO har en vi en rekke pågående aktiviteter for å bidra med kunnskap og hjelp til medlemsbedriftene med å håndtere kjemikalieutfordringene og arbeidet med kjemikalier på en trygg måte. Et omfattende regelverk krever god veiledning. NHO og bransjene utarbeider veiledninger og verktøy som skal bidra til å lette regelforståelsen, og industrien tilbyr relevant opplæring. Industrien har egne kjemikaliedager for bedriftene hvert år for å sette aktuelle problemstillinger på dagsorden. NHO deltar i EUs arbeidsgrupper på kjemikalieområdet, vi arbeider sammen med arbeidstakerne og myndighetene om grenseverdier for kjemisk stoffer og når kjemikalieveiledninger skal utarbeides. Egne nettverksgrupper og samarbeid med andre aktører og myndigheter er sentralt.  Bransjeorganisasjonene har egne HMS-rådgivere og tar selv ofte initiativ til og deltar i forskningsprosjekter som skal kartlegge og redusere eksponeringsfaktorene.  Gjennom NHOs Arbeidsmiljøfond har NHO finansiert forsknings- og utviklingsprosjekter som gir dokumentasjon og ny kunnskap, som er en forutsetning for å iverksette gode og relevante tiltak. Ett eksempel er et stort kartleggingsprosjekt om kjemikalier i oljeindustrien. Et annet nylig eksempel et stort prosjekt i asfaltindustrien med å legge asfalt med lavere temperatur – et tiltak som lenge har vært lansert i asfaltbransjen for å redusere eksponeringen til asfaltører. Studien viser at eksponeringen for asfaltrøyk/-damp er lavere ved utlegging av lavtemperatur­asfalt sammen­lignet med varmasfalt.  Dette er bare to av mange, mange prosjekter støttet av NHOs Arbeidsmiljøfond gjennom årene, men viser at vi som arbeidsgivere tar et ansvar for å få frem ny kunnskap og at vi ønsker å bidra til å redusere eksponeringene.  Arbeidsmiljømyndighetene understreker viktigheten av et godt partssamarbeid for å få gode resultater. Det er vi enige i: et godt partssamarbeid og samarbeid med forskning og myndigheter er avgjørende for gode resultater, utvikle beste praksis og omsette disse i den praktiske hverdagen.