Viktig avklaring i Høyesterett om nedbemanning

En sammenslåing av enheter i Posten endte i Høyesterett, fordi en overtallig leder mente oppsigelsen var usaklig. Den oppsagte vant saken, men Posten fikk medhold i et viktig prinsippspørsmål.

Publisert 24.03.17

Arbeidslivspolitikk

Da flere lokale avdelinger skulle slås sammen, oppstod spørsmålet om det var saklig grunn for at de overtallige skulle vurderes opp mot alle andre ledere i regionen, eller kun opp mot de som var direkte berørt av sammenslåingen.

Arbeidsgiver og de tillitsvalgte var på forhånd blitt enige om at bare de som var direkte berørt av sammenslåingen skulle bli involvert i nedbemanningen. Høyesterett fant enstemmig at denne fremgangsmåten var saklig, og la vekt på avtalen som var inngått mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Det er grunn til å merke seg at Høyesterett ikke sluttet seg til arbeidstakerens påstand om at enighet med fagforeninger ikke har den samme betydning dersom personkretsens størrelse gjør at det blir lite rom for vurdering av ansiennitet.

Vant likevel

Den oppsagte lederen vant likevel saken, og oppsigelsen ble kjent ugyldig. Dette skyldtes Høyesteretts konkrete vurdering av virksomhetens behov, og ulempene oppsigelsen medførte for den oppsagte. Den oppsagte var opprinnelig blitt tilbudt jobb som postbud, men Høyesterett peker på at nedbemanningen burde vært planlagt slik at en kunne tilbudt også andre stillinger.

Avgjørelsen om dette er konkret forankret i forholdene i Posten, men er samtidig et signal om at domstolene kan trekke inn ulike forhold i den helhetlige saklighetsvurderingen etter arbeidsmiljøloven § 15-7.

Viktig for NHO

NHO er tilfreds med at Høyesterett har ansett det saklig å ta utgangspunkt i de enkelte sammenslåtte enheter ved valget mellom personer for oppsigelse. Høyesterett vektla fornuftige forretningsmessige hensyn slik som geografisk nærhet og nødvendig tilpasning av antall årsverk til ledelsesstrukturen.

Videre fremhever Høyesterett at behov for ro og forutberegnelighet for andre veier tungt der bedriften har tradisjon for at nedbemanning skjer innenfor de enheter som skal reduseres.

Høyesterett understreker også at domstolene må vise stor tilbakeholdenhet ved prøving av avtaler med de tillitsvalgte av hensyn til autonomien til partene i arbeidslivet.

Kontakt oss

Joakim Augeli Karlsen

Advokat

NHOs advokattjenester

joakim.augeli.karlsen@nho.no
Mobil
93843654