UTSIRA

- Rokker ved forutsigbarheten

Stortingsflertallets beslutning om å elektrifisere hele Utsirahøyden gjør at vi må spørre om forutsigbarheten i forvaltningen i sektoren, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk. Han tviler også på klimaeffekten.

Publisert 16.05.14

Energi og klima

Det er flertall i Stortinget for et forslag som legger føringer for kraft fra land til hele Utsirahøyden.

Stortingsflertallet vil stille krav om at kabelforbindelse mellom de ulike installasjonene på Utsirahøyden etableres i forbindelse med oppstartsfasen av Johan Sverdrup.

Kraft fra land til hele Utsirahøyden ligger inne som ett av tre alternativer i konseptvalget for Johan Sverdrup. En to-faset løsning er rettighetshavernes anbefalte løsning ut fra et industrielt, økonomisk og miljømessig perspektiv.

- Vi forutsetter at forslaget ikke medfører utsettelse av Johan Sverdrup, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Forutsigbarhet
- I næringspolitikken generelt og denne sektoren spesielt er behovet for forutsigbarhet i forvaltningen avgjørende viktig. Med dette vedtaket er det grunn til å sette spørsmålstegn ved om det er tilfelle i denne saken.

- Dette må ikke skape presedens for utbygginger, sier Brubakk, som mener det er uheldig at et stortingsflertall griper inn i det etablerte forvaltningsregimet som gjelder for utbygginger på norsk sokkel (Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst – PUD).

Klimaeffekt
Han er også kritisk til den påståtte klimaeffekten: - Det kan bidra til klimaregnskapet her hjemme, men klimautslippet globalt blir ikke påvirket, på grunn av kvotesystemet. På kort sikt er derfor elektrifisering et kostbart tiltak som bare bidrar til å flytte utslipp innen EUs kvotesystem.

De politiske føringer om å velge spesifikke elektrifiseringsløsninger utfordrer derfor både kostnadseffektivitet og forutsigbarhet i klima- og energipolitikken, ifølge Brubakk.

- Norsk sokkel er dessuten i en utfordrende situasjon kostnadsmessig, og for deler av leverandørindustrien vil utsettelser kunne få stor betydning for arbeidsplassene.  

Den foreslåtte løsningen om å elektrifisere hovedfeltet i første fase vil ta hånd om 70 % av utslippene fra Utsiraområdet. En felles elektrifisering med de øvrige feltene har blitt mye dyrere enn forventet.

- Det er derfor forsvarlig å utsette denne beslutningen til man finner den beste løsningen for de øvrige satellittfelt i fase to.