Hva blir provenyet av et slikt fond?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

Det finnes i dag ikke statistikk der man direkte kan finne størrelsen av provenyet av CO2-avgiften fra næringslivets mobile utslippskilder. Skattedirektoratet oppgir proveny for de ulike brensels- og drivstofftyper, men skiller verken mellom private og næringsaktører eller type næring, med noen få unntak.

Våre anslag viser et samlet proveny på om lag 3,2 milliarder kroner fra næringslivet innbetaling av CO2-avgift. Dersom det opprettes et CO2-fond vil det ta tid å få opp medlemsandelen fra de bransjene som blir inkludert. Dette tilsier et noe lavere proveny, særlig i starten. Gitt ulike forutsetninger for medlemsandeler vil inntekten til CO2-fondet, og tilsvarende provenytap fra CO2-avgiften, være anslagsvis 2,3 milliarder kroner per år. Dette beløpet vil synke etter hvert som forbruket av fossilt drivstoff reduseres.

Her er det viktig å ha i mente at CO2-avgiften på drivstoff i sin natur er midlertidig, gitt at den fungerer som forutsatt og bidrar til et skifte fra fossilt drivstoff til utslippsfrie alternativer. Etablering av et CO2-fond innebærer å ta i bruk hele eller deler av provenyet fra CO2-avgiften til å fremskynde dette skiftet.

En ytterligere inntektsmulighet for fondet vil være dersom flypassasjeravgiften også inntas i avtalen. Denne utgjør anslagsvis 1,9 milliarder kroner og åpner for styrket innsats i luftfarten.