Hva er forslaget om et CO2-fond?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

Ideen med Næringslivets CO2-fond er enkelt sagt å ta i bruk de inntektene som i dag kommer fra CO2-avgift på drivstoff til å stimulere et grønt skifte i næringstransporten. Det kan håndteres ved å etablere en ny miljøavtale mellom staten og næringslivet.

I avtalen påtar næringsaktørene seg konkrete forpliktelser om reduksjon av klimagassutslipp, mot at de fritas for CO2-avgift på drivstoff. Bedrifter som omfattes av avtalen betaler i stedet en medlemsavgift til CO2-fondet. Fondets inntekter brukes til å dekke medlemmenes merkostnader ved investering i fornybar fremdriftsteknologi på kjøretøy og transportmateriell, og til delvis dekning av investering i lade- og fylleinfrastruktur. Dermed kan bedriftene kjøpe inn transportmidler som går på hydrogen, elektrisitet eller biodrivstoff. 

CO2-avgiften for drivstoff er i dag på 1,12 kroner per liter (diesel).