Hvorfor trenger vi et CO2-fond?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

Norske myndigheter har besluttet å gå inn i EUs klimadugnad, og bidra til en felles europeisk utslippsforpliktelse på 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Dugnaden innebærer at den nasjonale innsatsen for å redusere utslipp må rettes sterkere mot sektorer som ikke er omfattet av EUs kvotesystem – transport, bygg, landbruk og avfall. Norge vil måtte forplikte seg til å redusere utslippene fra disse sektorene med opptil 40 prosent frem mot 2030, og transportsektoren peker seg ut.

Transportsektoren står for 31 prosent av Norges utslipp av klimagasser, mer enn noen annen sektor. To tredjedeler av transportutslippene kommer fra næringslivets transporter, totalt nærmere 10 millioner tonn CO2. Tungtransporten står for 20 prosent av de landbaserte transportutslippene alene.

Mens utvalget av lav- og nullutslippskjøretøy i personbilmarkedet gradvis øker, og prisdifferansen til konvensjonelle bensin- og dieselbiler minker, er slike løsninger fortsatt svært dyre og umodne i næringstransporten. Elbilens økende andel av nybilsalget skyldes i stor grad fritak og lettelser i kjøpsavgifter, bompenger og andre avgiftfordeler. NHO registrerer at det er mange som ønsker å akselerere overgangen til null- og lavutslippsteknologi også i næringstransporten Dette vil kreve tiltak og virkemidler som reduserer utslipp, uten samtidig å ødelegge næringslivets konkurransekraft. Siden næringskjøretøy ikke har engangsavgift eller tilsvarende kjøpsavgifter det er mulig å vri på, er det behov for andre mekanismer som kan stimulere til å ta bruk lav- og nullutslippskjøretøy i næringstransporten.