Mange vil kalle dette for subsidier?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

Næringslivet etterspør virkemidler i klimapolitikken som sikrer overgang til nye miljøvennlige løsninger, slik elbil-satsingen har gjort i personbilmarkedet, uten å knekke konkurransekraften. Vi tar til orde for å bruke inntektene fra CO2-avgiften på drivstoff til å stimulere det grønne skiftet i transportnæringen. CO2-avgiften er i sin natur midlertidig, og vil falle bort når skiftet fra fossilt til fornybart drivstoff er gjennomført.

I dag ligger Norge i front når det gjelder salg av elbiler. Elbilsatsingen beløper seg til nærmere 4 milliarder kroner årlig i ulike avgiftsfritak. Det finnes i dag ingen tilsvarende virkemidler for næringslivets transporter. Dette til tross for at utslippene fra lastebiler, busser, varebiler, anleggs- og landbruksmaskiner, ferger, nærskipsfart og fly er dobbelt så store som fra personbilparken, totalt nærmere 10 millioner tonn CO2 årlig.

I motsetning til personbiler, kan null- og lavutslippsløsninger innen næringstransporten i større grad karakteriseres som umodne teknologier. For å akselerere overgangen til null- og lavutslippsløsninger for næringstransporten, er det nødvendig med verktøy som både gir effektive miljøtiltak og som sikrer konkurranseevnen.