Bra for klima - bra for Norge

- Norsk gass og vannkraft vil kunne gi et betydelig bidrag til å løse de europeiske energi- og klimautfordringer, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Publisert 23.01.14

Energi og klima

- Det er mer aktuelt enn noensinne etter at  Europakommisjonen la fram energi- og klimamål for 2030 der klimagassene skal kuttes med hele 40 prosent. NHO støtter Kommisjonens målsetning om å styrke EUs indre energimarked ved å gjøre det mer markedsbasert, teknologinøytralt og kostnadseffektivt, sier næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk. 

Europakommisjonen mener at dagens utslippsmål for klimagasser med nasjonale delmål for fornybar energi  og effektivisering har vist seg inkonsistente. Et felles europeisk fornybarmål og et CO2-mål med 40 prosent utslippskutt i 2030 vil gi høyere kvotepris, mer valgfrihet og  økt kostnadseffektivitet.

Europakommisjonens pakke har endret og forlenget energi- og klimamålene fra 2020 til 2030. I tillegg til kutt av klimagassene settes det opp et mål for hele EU-området om at 27 prosent av energiproduksjonen skal være fornybar.

- Et tettere samarbeid mellom myndigheter og næringsliv må til for å få gjennomslag for norske løsninger, sier Brubakk. For å bevare konkurransekraften til europeisk kraftforedlende industri er det også avgjørende med en videreføring av kompensasjonsordningen for karbonprisen.

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222