Står for miljøpolitikken

NHO-direktør Petter Haas Brubakk avviser påstanden om at NHO er lite offensive i miljøspørsmålet.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Publisert 12.02.14

Energi og klima

Utgangspunktet er et intervju med Norgesgruppen-eier og Asko-leder Torbjørn Johannson i Dagens Næringsliv. Han vil heller ha grønne skatter enn lettelser i selskapsskatten.

- Dette er å blande katt og kaniner. En senket selskapsskatt handler om at Norge ikke kan opprettholde et høyere skattetrykk på næringsvirksomhet enn andre land, om vi skal ha et konkurransedyktig norsk næringsliv i fremtiden, sier Petter Haas Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO.

- Samtidig er det ikke noen tvil om at NHO har gått foran for å presentere løsninger på miljøutfordringer, sier Brubakk. Han peker på noen av NHOs forslag:

  • NHO vil styrke kollektivtrafikken i og rundt de store byene, slik at veksten i persontransport kan tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det vil være bærebjelken i et fremtidig transportsystem her. NHO har presset på for økte bevilgninger, senest for økte vedlikeholdsmidler til jernbane i høstens budsjett.
  • NHO vil legge forholdene bedre til rette for at jernbanen og sjøtransporten kan spille en nøkkelrolle for å løse både fremkommelighetsproblemer og miljøutfordringer når det gjelder godstrafikk.
  • NHO har sterkt beklaget den rød-grønne regjeringens reversering av avgiftsfritaket for biobrensel. Dette ville ha gitt et vesentlig bidrag til innfrielse av klimaforliket.
  • NHO jobber konstant for bedre miljøpolitiske rammebetingelser, men også praktisk lokalt (f.eks. jobber NHOs regionkontor i Østfold aktivt med medlemsbedriftene for å senke klimagassutslippene i industri og transport).
  • NHOs landsforeninger arbeider kontinuerlig med løsninger som reduserer utslipp for eksempel gjennom frivillige avtaler med myndighetene.
  • NOx-avtalen, som NHO kjempet gjennom, reduserer utslippene med 30 000 tonn NOx.
  • Regjeringen har varslet å innføre et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet, etter påtrykk fra NHO.
  • Næringslivets Klimahandlingsplan foreslo seks tiltak for å få i gang handling raskt, blant annet energieffektivisering i bygg og endring i bilavgiftene. NHO mente det var mulig å redusere klimagassutslippene med 12 millioner tonn per år innen 2020, med markedsbaserte løsninger. Planen ble ikke fulgt opp av politikerne. 
  • Klimakompasset kan bedriftene få inspirasjon til å utarbeide en klimastrategi som kan redusere bedriftens utslipp av CO2 og andre skadelige klimagasser.

- Det er påfallende at Johannson utfordrer NHO og ikke den organisasjonen han selv er medlem i. Men det er kanskje fordi han ser at det er NHO som har innflytelse, sier Brubakk.