Stortingsbehandling ga bedre energimelding

- Stortingets behandling av energimeldingen har gitt gjennomslag for viktig saker for NHO, sier direktør Ingebjørg Harto.

#205

NHO-direktør Ingebjørg Harto er fornøyd med at Stortingets behandling av Energimeldingen har gjort den enda bedre. (Foto: Moment Studio)

Publisert 10.06.16

Energi og klima

NHOs næringspolitiske direktør viser blant annet til fastsettelse av et mål for energieffektivisering i bygg, samordning av virkemiddelapparatet, og tydelige grep for å ta kraften i bruk i transportsektoren og industrien:

- En god energimelding er blitt bedre, sier Harto.

Fastholder kvote-skille

NHO er positiv til mange av de konkretiseringer og avklaringer Stortinget nå er blitt enige om i behandlingen av energimeldingen. Spesielt viktig er det at Stortinget stadfester klimaforpliktelsen for 2030, og fastholder skillet mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor i norsk klimapolitikk. NHO støtter ønsket om synliggjøring av hvor store utslippsreduksjoner som skal gjennomføres innen transport, bygg, landbruk og avfall gjennom utslippsbaner, etter at EU-kommisjonens forslag til innsatsfordelingen er klarlagt.

NHO har i lang tid etterlyst et kvantifiserbart mål for energieffektivisering i bygg, og er fornøyd med at Stortinget nå ber regjeringen frigjøre fornybar energi ved å fastsette et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030. Målet skal nåes med positive virkemidler.

Stortingets utgangspunkt er at vannkraften skal spille en rolle i det europeisk markedet, og at det både pekes på viktigheten av et variert eierskap til mellomlandsforbindelser at planlegging og konsesjonsbehandling må startes i god tid, noe NHO er glad for.

Tydeligere retning for fornybare ressurser

- Stortingets innstilling gir en tydeligere retning for hvordan norske fornybare energiressurser kan tas i bruk til å erstatte fossil energibruk i transportsektoren og industrien, sier Harto.

NHO støtter ambisjonen om å følge opp transportetatenes måltall for utslippsreduksjoner i transportsektoren, og at Stortinget anerkjenner behovet for nye virkemidler for utslippsreduksjoner fra næringslivets transporter som ivaretar hensynet til næringslivets konkurransekraft. Det er også positivt at flertallet er enige om å komme tilbake med flere positive virkemidler for å nå måltallene på et senere tidspunkt, og forventer da en grundig vurdering og dialog rundt NHOs forslag om etablering av "Næringslivets CO2-fond".

Styrke Norges fortrinn

NHO er glad for at et enstemmig Storting understreker at Norge bør styrke sine fortrinn som et attraktivt land for industrietableringer, og at norske fornybare energiressurser skal være et viktig insentiv til etablering og utvidelse av industriaktivitet. Stortinget følger opp NHO og LOs felles anbefalinger om å se virkemidlene i klima- og energipolitikken i sammenheng for å skape en mest mulig sømløs virkemiddelbruk mellom ulike programmer og institusjoner, spesielt Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA, Enova og Gassnova.

NHO er også positive til Stortingets signaler om styrking av Enova med økt fokus på klimaområdet. Stortinget mener det er fornuftig med en dreining i oppmerksomheten i energipolitikken fra støtte til kjente produksjonsteknologier, over mot innovasjon og utvikling av nye energi- og klimaløsninger tilpasset fremtiden.