ENERGI-/KLIMADOKUMENT

Norsk produksjon kan gi lavere klimautslipp

- Det er uredelig å late som om vi kan stenge ned olje- og gassvirksomheten uten at det får dramatiske konsekvenser for både velferden og verdiskapingen i Norge, sier NHO-sjefen.

SE VIDEO: Dette kan gjøres for å redusere klimautslipp.

Publisert 19.09.14

Energi og klima

- Vi har en stor eksportrettet petroleums- og prosessindustri som er verdensledende i lave utslipp per produserte enhet. Gass fra norsk sokkel gir et vesentlig bidrag til klimagassreduksjoner når den erstatter kull, og er avgjørende i overgangsfasen til lavutslippsamfunnet, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Tirsdag presenterte hun NHOs nye politikkdokument om energi, klima og næringsutvikling – Norske energiressurser i det grønne kappløpet - , og pekte da på Norges rolle i jobben med å redusere klimagassutslippene.

Hva kan Norge gjøre for klimaet? Les kronikken av Kristin Skogen Lund og Gerd Kristiansen.

Politikken må følge logikken

NHO mener norsk konkurransekraft er avgjørende, ikke bare for vår fremtidige velferd, men for verdenssamfunnets samlede innsats for ressurseffektivitet og for bærekraft. Og at vi ikke kan la være å gjøre noe selv om en global løsning – en felles karbonpris – uteblir:

Norsk klimapolitikk må bygge på en visjonær realisme

- Vi må ha en nasjonal klimapolitikk som følger klimalogikk. Politiske beslutninger må baseres på hva som er best for kloden. Konkurransen om å sette de høyeste målene, for så å ignorere dem, må vi legge bak oss, poengterte Skogen Lund.

NHO-sjefen peker på at det er en selvfølge at klima og konkurranseevne henger sammen:

- Få samfunn kan leve med at klimapolitikken fører til økende arbeidsledighet, mindre verdiskaping og svekket velferd. Men det er heller ingen samfunn som vil klare å være konkurransedyktige på sikt uten klimadimensjonen – som er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, overleverer politikkdokumentet "Norske energiressurser i det grønne kappløpet" til Tord Lien, olje- og energiminister.

Egne løsninger

Skogen Lund viser til at Norge på noen områder kan utvikle egne løsninger.

- Særlig transportarbeidet peker seg ut. Her bør vi raskt – kanskje alt innen 2030 – få en tilnærmet utslippsfri sektor på land. Vår infrastruktur for elektrisitet ligger til rette for en utslippsfri bilpark, skogen kan gi biodrivstoff til lastebiler, og LNG brukes allerede på skip.

Diskusjonene om å la norske petroleumsressurser bli i bakken, beskriver NHO-sjefen som besynderlige:

- Mindre besynderlig blir det ikke av at de som taler høyest mot olje- og gassvirksomhet også taler høyest og mest entusiastisk om å bruke olje- og gassinntektene til gode og mindre gode formål. Jeg vil si det er rent ut uredelig å late som om vi kan stenge ned olje- og gassvirksomheten uten at det får helt dramatiske konsekvenser for både velferden og verdiskapingen i Norge.

Seks innsatsområder

I politikkdokumentet "Norske energiressurser i det grønne kappløpet" peker NHO på seks sentrale innsatsområder. Det handler om å:

  • Sikre norsk petroleumsindustris fremtidige konkurranseevne;
  • Skape muligheter gjennom smart og effektiv energibruk;
  • Styrke kollektivtransporten og sikre rask introduksjon av nye, miljøvennlige transportløsninger;
  • Forme markeder for vannkraft og annen fornybar energi, nasjonalt og mot Europa;
  • Befeste vår rolle som verdensledende prosessindustri basert på vannkraft;
  • Og utvikle industrielle muligheter gjennom økt bruk av fornybare og biobaserte råvarer, og gjennom offensiv teknologisatsing.