Blå vekst gjennom grønn omstilling

Med sin nye havstrategi «Ny vekst, stolt historie» følger regjeringen opp NHOs årskonferanse Made in Norway.

Hav utenfor norskekysten. Blå himmel med godværsskyer.

Regjeringen ønsker å skape flere blå jobber.

Publisert 21.02.17

Energi og klima

På veien mot lavutslippssamfunnet skal blå vekst bidra til grønn konkurransekraft.

NHOs årskonferanse Made in Norway

Norge er en hav- og kystnasjon. Havet og vår evne til å høste de ressursene som finnes her, har enorm betydning for Norges vekst, velstand og velferd. I dag knyttes hoveddelen av vårt BNP til marin virksomhet som fiske, oppdrett, skipskonstruksjon, skipstransport og petroleum. Her finner vi også virksomheter og næringer med høy verdiskaping og de høyeste eksportandelene. Disse industrielle aktiviteter danner basis for store næringsklynger fra oljeservice og marin logistikk til miljøovervåking og fiskehelse.

NHO mener regjeringens havstrategi gir mange gode perspektiver på hvilke muligheter som finnes for videre næringsutvikling i alle deler av havnæringen, og hvordan vi kan videreutvikle våre fortrinn som havnasjon.

- Vi støtter regjeringen på at det er viktig å satse videre på havnæringene i bred forstand, og vi er fornøyd med at strategien har en helhetlig tilnærming som løfter frem mulighetene for å styrke eksisterende og ny næringsvirksomhet i havet, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland.

Regjeringen vil:

  1. Bidra til gode rammebetingelser gjennom å videreføre og videreutvikle en effektiv, forutsigbar og kunnskapsbasert regulering av havnæringene.
  2. Legge til rette for kunnskaps- og teknologiutvikling i havnæringene gjennom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse.
  3. Styrke de norske havnæringenes internasjonale konkurransekraft gjennom å bistå i arbeidet med markedsadgang, internasjonalisering og profilering av havnæringene.

Havet vil også måtte gi løsninger på mange av utfordringene knyttet til at verdens befolkning anslås å øke til nærmere 10 milliarder i 2050. Dette indikerer en formidabel økning i etterspørsel etter mat, energi og mineraler.

- Det er fortsatt mye vi ikke vet om potensialet i havrommet. OECD venter en rask og formidabel vekst i havbaserte næringer og anslår en dobling av havøkonomien frem mot 2030. Det innebærer enorme muligheter for Norge som verdens fremste havnasjon, men betinger økt innsats i arbeidet med markedsadgang og profilering av havnæringene i utlandet, avslutter Langeland.