Derfor har ikke Norge lyktes med det grønne skiftet - ennå

Se hva som hindrer oss i å bli et mer produktivt og grønnere land - og hva NHO mener må gjøres.

Lærer underviser. Elever har hånd i været.

Rapporten peker på at høyere utdanning i for stor grad er rettet mot offentlig sektor og at det er pervers konkurranse om studenter. Fotograf: Yuri Arcurs.

Publisert 03.01.17

Energi og klima

- Vi må ha flere tanker i hodet på én gang. Vi må bli et lavutslippssamfunn samtidig som vi er produktive og skaper lønnsomme arbeidsplasser i Norge, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

For å få til det må vi se reduksjon av klimagasser, effektivisering i offentlig sektor og nye lønnsomme arbeidsplasser i sammenheng.

I forbindelse med NHOs årskonferanse 5.januar har Jørn Rattsø, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, sett på hvorfor Norge så langt ikke har fått til en omstilling.

Les alt om NHOs årskonferanse: "Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid."

Se NHOs årskonferansen direkte 5.januar

Rattsø peker på flere barrierer for omstilling og produktivitet i Norge. Han trekker frem kunnskap, innovasjon og offentlig sektor som viktige områder der det er utfordringer. 

NHO mener disse barrierene må overkommes for at Norge skal klare en omstilling til en grønnere hverdag samtidig som det skapes verdier for landet:

Dette må gjøres innen kompetanse og utdanning 

I notatet peker Rattsø på at det er svakt eierskap og ledelse i skolen og et flatt arbeidsmarked uten karriereutvikling for lærere.

Han mener også at høyere utdanning i for stor grad er rettet mot offentlig sektor og at det er en for sterk konkurranse om studenter.

Dermed går vi glipp av kompetanse Norge trenger for å utvikle og endre seg.

NHO har som ambisjon at norske elever bør være blant de ti beste OECD-landene på alle relevante tester av basisfagene i PISA-undersøkelsen.

- Da må skoleeiere systematisk rapportere prestasjoner, ta større ansvar for resultatene i skolen og utvikle bedre eierskap og lederskap i skolen, sier Skogen Lund.

Les også: 10 begreper du må kunne når du snakker om det grønne skiftet

I tillegg mener NHO:

  • Gode lærere bør belønnes bedre og gis bedre karrieremuligheter.
  • Universiteter og høyskoler må utdanne flere studenter innenfor realfag og teknologi. Det må prioriteres flere studieplasser til disse fagområdene, heller enn å opprette stadig flere studietilbud rettet mot offentlig sektor.
  • Stipendandelen må økes til 50 prosent av basis-støtten for studenter innenfor realfag og teknologi.
  • Det er svært mange forskjellige mastergrader i Norge. Antall masterstudenter bør ikke reduseres, men NHO mener at antallet studieprogrammer bør reduseres.

Dette må gjøres for å fremme innovasjon

Det er få internasjonale vekstselskaper og få store bedrifter som selv satser tungt på forskning, mener Rattsø. I tillegge mener han at det er for lite kompetent kapital - eiermiljøer som har kompetanse til å bedømme og utvikle avansert teknologi.

Notatet peker også på at vi i for stor grad har et virkemiddelapparat for små innovasjoner.

Innovasjonsprosjekter med større omfang og økonomisk volum må prioriteres, mener NHO.

- Vi trenger et mer sømløst og sammenhengende virkemiddelapparat, som også gir støtte til radikale innovasjoner. Det er nødvendig for å skape nye ideer og utvikle grønn teknologi, sier Skogen Lund.

I tillegg mener NHO:

  • Det må satses mer på kommersialisering av forskning.
  • Det private eierskapet må styrkes gjennom god tilgang på kompetent kapital og et internasjonalt konkurransedyktig skattenivå.
  • Det bør foretas en analyse av hvilke effekter innføring av en KapitalFUNN-modell kan ha, både av den skattemessige innretningen av incentivet og generelt de fordelene og ulempene innføringen av et slikt skatteincentiv har for den generelle skattepolitikken.

Dette må offentlig sektor gjøre

Rattsø mener at vi Norge har en overadministrert stat og manglende marsjordre og omstillingsevne for offentlige institusjoner.

Offentlig sektor kjøper hvert år varer og tjenester for nærmere 500 milliarder kroner.

- Disse anskaffelsene må i større grad brukes som drivkraft for å stimulere innovasjon og grønn utvikling, blant annet ved å stille klimakrav, sier Skogen Lund.

Rattsø peker også på at strenge offentlige reguleringer koster bedriftene mye å følge opp. Disse reguleringer er drevet fram av politikere, byråkrati og interesser uten at kostnadssiden har vært vurdert opp mot de hensynene som ivaretas.

  • I Norge arbeider hver tredje sysselsatt i offentlig sektor, og det er behov for drastisk effektivisering.
  • Det må i tillegg være mindre silotenkning og betydelig mer samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer.

NHO mener det er på tide å ta jobben med å fjerne de strukturelle barrierene som hindrer oss fra å ta det virkelige steget inn i lavutslippssamfunnet.

Les mer om NHOs forslag til tiltak