Effektive tiltak gir store klimakutt

NHO har foreslått effektive tiltak som vil sørge for at Norge kan kutte utslippene for transport, bygg, landbruk og avfall med 40 prosent innen 2030.

Klimautslippene fra tungtransporten kan kuttes vesentlig ved hjelp av grønn teknologi finansiert av et nytt CO2-fond.

Klimautslippene fra tungtransporten kan kuttes vesentlig ved hjelp av grønn teknologi finansiert av et nytt CO2-fond.

Publisert 21.07.16

Energi og klima, Statsbudsjettet

Det sier næringspolitiske direktør i NHO Ingebjørg Harto. Ikke minst vårt forslag om å etablere et CO2-fond for å finansierer overgangen til lavutslippsløsninger i tungtransporten.

Det  er EU-kommisjonen som foreslår at Norge skal redusere utslippene fra såkalt ikke-kvotepliktig sektor.  - Det er et svært krevende og ambisiøst mål.  Norge er blant de land som må kutte aller mest, noe som vil kreve godt og tillitsfullt samarbeid mellom myndighetene, næringslivet og husholdningene. 

NHO applauderer tilslutningen til EUs klimadugnad, og tar for gitt at Norge vil få samme tilgang som andre EU-land til fleksible mekanismer i gjennomføringen. Innfrielse av klimaforpliktelsen vil kreve aktiv tilrettelegging fra myndighetenes side. Pisken må suppleres med gulrot dersom målet skal være mulig å nå uten betydelig tap av konkurransekraft. 

Klimaminister Vidar Helgesen sier selv at det nå må finnes gode lav- og nullutslippsløsninger for vare- og godstransporten. - Det er NHO enig i. Derfor har vi tatt til orde for etablering av en ny miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter, etter mønster av NOX-fondet. I avtalen vil næringsaktørene forplikte seg til konkrete utslippsreduksjoner fra transport, mot at de fritas for CO2-avgift på drivstoff. I stedet betaler de en medlemsavgift til fondet. Bedriftene kan så søke fondet om støtte til dekning av merkostnader ved investering i miljøvennlig materiell og kjøretøy, sier Harto.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160