Energimelding med kraftfokus

NHO mener regjeringens energimelding gir en god beskrivelse av status, trender og drivere som vil påvirke energipolitikken fremover.

Publisert 15.04.16

Energi og klima

- Det er positivt at meldingen prøver å se energi-, klimautfordringer og næringsutvikling i sammenheng, sier næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto.

- Samtidig savnes tydelige visjoner og konkrete virkemidler for hvordan kraftoverskuddet skal benyttes til å erstatte fossil energibruk i transport og industri, og hvordan vi kan hjelpe Europa med å nå felles klimamål.

Lønnsomhet, ikke subsidier

Harto mener olje- og energiminister Tord Lien skal har ros for å ha fremmet en energimelding som tar utgangspunkt i kraftbalanse, lønnsomhet og markedsbaserte løsninger, både på nett- og produksjonssiden.

- NHO støtter forslaget om ikke å innføre nye mål under elsertifikatsystemet etter at fristen for det eksisterende systemet løper ut i 2021. Videre utbygging må baseres på lønnsomhet og ikke subsidier. NHO støtter også forslaget om avvikling av samlet plan for vassdrag.

Ingen signaler om økt integrering

I nettpolitikken varslet et styrket nordisk samarbeid, og fokus på et sterkt overføringsnett for strøm. Det gis ingen signaler om økt integrering og utveksling av effekt og kraft mot Europa, utover det som allerede er planlagt.

NHO er positiv til de signaler som gis om Enova for neste avtaleperiode fra 2017-2020, hvor det varsles en styrket satsing på klimaområdet.

- Reduserte klimautslipp og styrket forsyningssikkerhet, samt teknologiutvikling, skal være overordnet mål, noe som lover godt. Vi er positivt avventende til at dette også vil gjenspeile seg i det nye mandatet - som vi vil følge nøye, sier Harto.

Savner visjoner og virkemidler

Meldingen greier langt på vei å se energi-, klima-, og næringsutvikling i sammenheng i nåtid, men NHO savner mer konkrete visjoner og virkemidler for hvordan det fremtidige overskuddet av fornybar kraft skal tas i bruk til ny aktivitet i industrien, og til å erstatte fossil energibruk i industri og transportsektoren.

- I en tid med lav oljepris og økende arbeidsledighet bør vi greie å ta i bruk våre fornybare energiressurser til økt verdiskaping og industriutvikling på fastlandet. NHO håper på en tydeligere retning i den varslede industrimeldingen, sier Harto.

NHO-direktøren er positiv til at regjeringen fastsetter et nasjonalt mål for energieffektivisering, men det må kvantifiseres i TWh, og ikke i energiintensitet slik regjeringen foreslår.

- Dette er i konflikt med vårt ønske om økt industriproduksjon i Norge. NHO har flere ganger foreslått et indikativt mål om en reduksjon på 8 TWh over en tiårsperiode, sier Harto.

Kontakt oss

Christoffer Sahl

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

christoffer.sahl@nho.no
Mobil
92237855