Energisamarbeid gir forutsigbarhet

NHO mener Norge bør innlemme tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen – inkludert deltagelse i EUs energibyrå ACER.

#205

Illustrasjonsfoto: iStock/David Orr

Publisert 22.02.18

Energi og klima

I mars i år skal Stortinget ta stilling til om Norge skal slutte seg til EUs energibyrå ACER. ACER er en del av EUs tredje energimarkedspakke.

- For en energinasjon som Norge, der Europa er vårt viktigste marked, er det særdeles viktig å delta i det europeiske energisamarbeidet, sier Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør i NHO.

- Det er bred enighet om at klimautfordringene løses best i samarbeid og ikke hvert land for seg. Det er også avgjørende at norsk næringsliv opererer under de samme regulatoriske rammene som sine europeiske konkurrenter. En viktig forutsetning for å lykkes er nemlig at handelen mellom landene skjer i åpen konkurranse med felles miljøkrav for økt bærekraft. Da blir vår tilknytning til EU og EØS-avtalen særlig viktig.

Energi Norge: Fem myter om ACER og kraftmarkedet

EU har tatt mål av seg om å etablere en helhetlig energipolitikk, der et velfungerende indre energimarked er et sentralt virkemiddel. Det er snart ti år siden EU vedtok de bestemmelsene som eventuelt skal innlemmes i EØS-avtalen nå.

Motstand

Motstanden mot ACER er blant annet begrunnet med at byrået vil få makt og myndighet i det norske energimarkedet, samt vil gi høyere strømpriser her i landet:

- Et tett og godt samarbeid mellom landene vi har kraftutveksling med vil stimulere til forutsigbare og konkurransedyktige forhold. ACER er også først og fremst et rådgivnings- og koordineringsorgan med begrenset kompetanse og myndighet – først og fremst ved tvister mellom ulike land.

- Beslutning om konsesjon til bygging av mellomlandforbindelser skal fortsatt ligge hos nasjonale myndigheter, sier Langeland.

Prisutjevning

- Det er vanskelig å spå om energipriser, men vi forventer ikke at EUs energiunion vil gi høyere priser ettersom kraftutveksling vil gi mer marked og mer effektivitet, både økonomisk og klimamessig.

- Vi kan først og fremst forvente mer stabile strømpriser, men Norge kan få marginalt høyere priser i år med store kraftunderskudd, men tilsvarende lavere priser med økende europeisk fornybaroverskudd.

- ACER vil ikke påvirke strømprisene. Det er det i så fall antall kabler som gjør, og det tilligger altså norske myndigheter å bestemme.

Stein Lier-Hansen, Norsk Industri: - Industrien trenger energisamarbeid