KRONIKK

Gassdirektivet må tre i kraft nå

Norge må så snart som mulig implementere EUs gassdirektiv. Dette vil sikre konkurranse i markedene for rørgass og flytende gass (LNG), heter det i denne kronikken.

Publisert 12.03.14

Energi og klima, NHO Brussel

Av adm. dir. Sturla Henriksen, Norges Rederiforbund, adm. dir. Kristin Skogen Lund, NHO og adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

Bare ved en slik implementering vil norsk næringsliv få gasspriser likeverdig med våre konkurrenter.

Direktivet vil også bidra til å redusere betydelige utslipp

Direktivet vil også bidra til å redusere betydelige utslipp til luft og sikre norsk maritim sektors konkurranseevne i overgang fra olje til gass. Unntaket fra gassdirektivet som Norge har hatt de siste 10 år utløper 10. april 2014. Da må gassdirektivet trå i kraft.

Gass er mer miljøvennlig enn olje og blir stadig viktigere i industrien, men også ved transport av gods og personer på skip. Bruk av biogass og naturgass kan gi lavere utslipp ved transport med lastebil og buss. Skal klimaforliket oppfylles, må utslippene reduseres fra all transport og mer gods må på sjø.

Sjøfarten får fra 1. januar 2015 svovelkrav til drivstoff som øker kostnadene kraftig. Det er en utfordring for eksportindustrien som frakter gods på skip. Gass kan bli et konkurransedyktig alternativ, men det krever full konkurranse mellom ulike gassleverandører i Norge. Svært mye høyere gasspriser i Norge enn i EU er hverdagen til norske industribedrifter. Det er paradoksalt for gassnasjonen Norge. Skal rederiene forsvare merinvesteringen med gassbruk må gassprisene bli lavere.

Unntaket Norge har hatt fra gassdirektivet de siste 10 år har gitt oss regionale monopoler for salg av gass og LNG med tilhørende vilkår for kundene.  Når unntaket utløper er det er viktig at norske myndigheter gjør det de kan for å få konkurranse tilbake i markedet. Norge har generelt ikke geografi for gass i rør. Da er LNG-distribusjon eneste mulighet. Lovverket for gassmarkedet i Norge må ha det som utgangspunkt.

Likhetene med markedene for elektrisitet er store. De ble deregulert for snart 25 år siden i Norge. Det sikret likeverdig adgang til markedet for alle og mulighet til å handle kraft på tvers av tidligere monopoler. Omleggingen ble effektivt gjennomført med nødvendig lov og regelverk. Alle tar i dag dette markedet for gitt. Kraftprisene gikk vesentlig ned for alle forbrukere og gav samtidig en mer effektiv kraftforsyning.

En tilsvarende markedsreform er nå nødvendig for omsetningen av gass og LNG i Norge. Konkurranse må bli mulig på tvers av leverandørenes nåværende forsyningsområder. Også nye aktører må sikres adgang. Felles infrastruktur i form av tankanlegg og rørsystem må drives uavhengig av leverandørene, slik at konkurranse ikke kan motarbeides eller hindres. Rapporten «Et bedre fungerende LNG marked i Norge», utgitt av Næringslivets NOx-fond i samarbeid med norske gasskjøpere, anbefaler gjennomføring av gassdirektivet og etablering av et infrastrukturselskap for å sikre likeverdig konkurranse mellom leverandørene av rørgass og LNG i Norge.

Norge har ved målrettet forskning og utvikling, samt gjennom Næringslivets NOx-fond, blitt verdensledende når det gjelder miljøteknologi for bygging og bruk av gass på skip. Utslipp av nitrogenoksid (NOx) og karbondioksid (CO2) reduseres med 90 % og 20 %, mens sot, partikler og svovel elimineres helt.  Støtte har vært sikret ved at bedrifter med NOx-utslipp slipper fiskal avgift og betaler inn til fondet. De kan deretter søke fondet om støtte til utslippsreduserende tiltak slik som overgang til gass. Konkurranse i LNG markedet er viktig for å utvikle dette forspranget i marin miljøteknologi videre. 

(Innlegget stod først på trykk i Klassekampen 11. mars 2014.)

Kontakt oss

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver

Energi, klima og samferdsel

per.anker-nilssen@nho.no
Telefon
23088338