Karbonfangst i Rotterdam og Norge

- Vi er åpne for at Norge kan gi økonomisk støtte til karbonfangst ved et kullkraftverk i Rotterdam, men samtidig må vi med full kraft arbeide for å realisere et fullskala anlegg for CO2-fangst i Norge, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Brubakk.

Publisert 26.06.14

Energi og klima

Olje- og energiminister Tord Lien vil bevilge 100 millioner kroner til den planlagte karbonfangsten i Nederland som vil rense like mye CO2 som det skrinlagte Mongstad-prosjektet.  Planen er å fange og lagre 1,1 millioner tonn CO2 fra 2017.  Men prosjektet er ikke fullfinansiert så derfor har EU spurt Norge om å bidra til å etablere et forskningsprogram under EUs forskningssatsing.

- Norge må fortsatt satse på karbonfangst som et av de viktigste tiltakene for å begrense klimagassutslipp fra store landbaserte utslippskilder. Også for å sikre konkurransesituasjonen for norsk gass i et langsiktig perspektiv er det viktig at karbonfangst blir kommersielt. På bakgrunn av de store teknologiske utfordringene er det ikke sannsynlig at dette kan realiseres i Norge innen 2020.  Men Gassnovas kartlegging av mulighetene for karbonfangst med sikte på å realisere fullskala demonstrasjonsanlegg for Norge må fullføres.  Samtidig bør myndighetene etablere et samarbeid med internasjonale aktører og andre land for å utvikle karbonfangst til å bli et sentralt bidrag for å nå globale klimamål. I en slik sammenheng kan satsingen i Rotterdam være treffsikker, sier Petter Brubakk.