LO og NHO med felles klimamål

LO og NHO ber regjeringen følge EUs ambisiøse klimamål i sitt felles innspill til den kommende klimameldingen.

LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen og NHOs næringspolitiske direktør Petter Haas Brubakk fotograferes av NRKs reporter.

Publisert 03.02.15

Energi og klima

I februar presenterer regjeringen stortingsmeldingen om Norges klimaforpliktelser frem mot 2030, i forkant av FNs klimatoppmøte i Paris i desember.

Hør om saken i NRKs Nyhetsmorgen

Næringslivets og fagbevegelsens utgangspunkt for den nasjonale klimapolitikken, er at den skal bidra til verdiskaping og arbeidsplasser:

- Det er store muligheter for norsk næringsliv i omleggingen til lavutslippssamfunnet. Den nasjonale klimapolitikken må innrettes slik at den skaper flere arbeidsplasser enn den koster, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

- Klimautfordringen er global, og derfor må nasjonale tiltak for å kutte klimagassutslipp ha effekt globalt.

- Vi legger oss på samme ambisiøse klimamål som EU når det gjelder 40 prosents utslippsreduksjon innen 2030, sier Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO.

NHO og LOs mål om et samlet bidrag på 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030 skal oppnås ved følgende forutsetninger:

  • Et nasjonalt mål for utslippsreduksjon utenfor kvotepliktig sektor (30-35 prosent reduksjon fra 1990-nivå, fra transport, bygg, landbruk, avfall med mer)
  • Deltakelse i EUs kvotesystem (felles europeisk reduksjon på 43 prosent fra 2005)
  • Opptak i skog, som i gjeldende klimaforlik, og bruk av fleksible mekanismer

Det er petroleumssektoren, fastlandsindustrien og luftfarten som omfattes av kvotesystemet.

Godt forankret

- Vi fastsetter et ambisiøst nasjonalt utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor, hvor transport utgjør potensialet for størst utslippsreduksjon.Målet vil være krevende, men godt forankret i Miljødirektoratets utredning av hva som er realistisk og mulig å få til i Norge innen 2030, sier Brubakk.

- Vårt opplegg sikrer at Norge fullt ut bidrar til å oppfylle målet om 40 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser innen 2030 i en europeisk kontekst. Hvor stor andel av utslippsreduksjonen fra EUs kvotesystem som kommer i Norge er vanskelig å anslå, men som deltaker vil vi bidra til et felles europeisk utslippskutt på 43 prosent fra 2005 innen 2030.

- For å realisere lavutslippssamfunnet innen 2050, trengs et stort program for teknologiutvikling. Programmet må rette seg både mot omstillingen i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, sier Brubakk.