-Klimapolitikken bør skape flere arbeidsplasser enn den koster

I dag fremmet LO og NHO sine innspill til en ny norsk klimaforpliktelse overfor Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Publisert 05.03.15

Energi og klima

LO og NHO har den siste tiden arbeidet sammen, og utfordret hverandre på, klimapolitiske spørsmål.

LO og NHO med felles klimamål

I dag, torsdag, la LO og NHO frem sine innspill til Stortingets behandling av stortingsmelding 13 (2014 – 2015) – Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU.

Les LO og NHOs innspill til ny norsk klimaforpliktelse mot 2030 her.

- Store muligheter for norsk næringsliv

Politikken må bygge på Norges fortrinn, og sikre forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser som muliggjør at bedrifter, arbeidstakere og kunder tar i bruk nye løsninger.

- Det er store muligheter for norsk næringsliv i omleggingen til lavutslippssamfunnet. Den nasjonale klimapolitikken må innrettes slik at den skaper flere arbeidsplasser enn den koster, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk for NHO.

- Vi legger oss på samme ambisiøse klimamål som EU når det gjelder 40 prosents utslippsreduksjon innen 2030, sier Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO.

I tråd med anbefalingene i fellesdokumentet fra LO og NHO, ble det i dagens høring spesielt lagt vekt på:

  • Støtte til den retningen som pekes ut i meldingen, og til at Norge går i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen mot 2030.
  • Meldingen ivaretar anbefalingen om at det etableres et tydelig skille mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor i norsk klimapolitikk.
  • Mål og tiltak i kvotepliktig sektor må baseres på at vi fullt ut deltar i EUs kvotehandelssystem. Det må ikke setttes et nasjonalt utslippsmål for kvotepliktig sektor.
  • Utenfor kvotepliktig sektor anbefaler NHO og LO et ambisiøst, nasjonalt utslippsmål på 30-35 prosent reduksjon fra 1990 til 2030.
  • For å realisere ambisjonene haster det med å identifisere målrettede tiltak og virkemidler. NHO og LO fremhevet behovet for et nytt, overordnet og forsterket program for en akselerert teknologiutvikling mot lavutslippssamfunnet.