Mer konkret nasjonal strategi for bioøkonomi

- NHO er glad for at Regjeringen legger frem en nasjonal strategi for bioøkonomi. Riktig retning er lagt. Neste steg må være en nærmere konkretisering utover "legge til rette for" og "koordinere", sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

#205

- For å lykkes er det avgjørende at vi evner å utvikle nye sektorovergripende verdikjeder, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

Publisert 29.11.16

Energi og klima

I et lavutslippssamfunn vil bruk av biologiske fornybare ressurser fra jord, skog og hav øke betydelig.  Regjeringens strategi peker på at et grønt skifte i næringslivet også vil bety økt verdiskaping og flere arbeidsplasser.  NHO støtter dette perspektivet og etablerte et bioøkonomipanel i fjor som leverte sitt innspill til bioøkonomistrategien i våres.

Regjeringen peker blant annet på å  utvikle markeder for nye produkter, økt gjenvinning og foredling av det som i dag kastes.  For å lykkes er det avgjørende at vi evner å utvikle nye sektorovergripende verdikjeder, selv om det kan utfordre etablert samhandling, forvaltning, reguleringer og virkemidler.  Verdikjeder er avgjørende for å lykkes med bioøkonomien. 

Plattform for videre arbeid

Strategien er en god plattform for videre konkretisering av ambisjoner og virkemidler. Svakheten med rapporten ligger kanskje på virkemidlene.  Nå må det jobbes målrettet for å utvikle et nytt internasjonalt og konkurransedyktig næringsliv som tar viktige posisjoner i den fremvoksende bioøkonomien.  Det er derfor viktig at strategiens kulepunkt om å "bevilge midler til investeringer i test og demonstrasjonsfasiliteter" og å "Styrke satsingen på bioøkonomirelatert forskning og utvikling" blir fulgt opp med konkrete planer og midler.

Potensialet er som kjent enormt:  Globalt anslår EUs ekspertgruppe 50 – 100 prosent økt etterspørsel etter biomasse i 2050.  I norske havområder er potensialet kanskje enda større.  Ved å koble kompetanse og ressurser fra norsk fiskeri, havbruk og landbruk med bioteknologi og prosessindustrien kan Norge skape nye verdikjeder for mat og fôr, biomaterialer, helse og farmasi og energi, poengterer Langeland.