Nei til klimalov

NHO ønsker ikke en overordnet klimalov: - Det vil ikke gi noen merverdi i norsk sammenheng, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Publisert 03.02.15

Energi og klima

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har bedt om synspunkter på om Norge trenger en egen klimalov. Selv har regjeringen så langt ikke tatt stilling.

- Vi ser det ikke som hensiktsmessig å innføre en overordnet, rammepreget klimalov i Norge. Vi ser derfor ikke behov for å utrede denne saken videre, sier Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO.

Han mener en klimalov vil bryte med norsk tradisjon og statsskikk, hvor det er et tydelig skille mellom politisk og juridisk ansvar:

- Norske klimamål er nedfelt i klimaforlikene, som et bredt flertall på Stortinget står bak. Klimaministeren er politisk og konstitusjonelt ansvarlig for oppfølgingen og står til ansvar for måloppnåelsen overfor Stortinget og velgerne. Vi kan derfor ikke se at innføring av en juridisk forpliktelse for regjeringen til å følge opp vedtatt politikk vil gi noen merverdi, fordi brudd på loven utelukkende skal gi politiske konsekvenser, sier Brubakk.

- En rettsliggjøring av klimapolitikken kan føre til en rettssaksdrevet klimapolitikk som hverken er ønskelig eller hensiktsmessig.

Mer systematisk tilnærming

NHO mener det ikke er behov for mer rapportering av klimagassutslipp og effekter av tiltak.

- Men vi mener likevel det er potensial for en mer helhetlig og systematisk tilnærming til hvordan mål, virkemidler og resultater ses i sammenheng. Det er avgjørende at virkemidlene stimulerer til både reduserte klimagassutslipp og styrket konkurranseevne for norsk næringsliv, sier Brubakk.

Han ser heller ikke behov for et uavhengig klimaråd på siden av godt etablerte institusjoner og ordninger: - Det vil kunne skape uklare ansvarsforhold og økt byråkratisering.

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Mobil
99792282