Ny miljøavtale om NOx

15 næringsorganisasjoner og staten inngår ny miljøavtale for å redusere utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogenoksider (NOx).

Vidar Helgesen og Kristin Skogen Lund

Statsråd Vidar Helgesen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund nyter hver sin svele på Nesoddbåten i forbindelse med signering av ny NOx-avtale.

Publisert 24.05.17

Energi og klima

- Vi er glad for at denne miljøavtalen med staten er på plass, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Ved å slutte seg til miljøavtalen får tilsluttede virksomheter fritak for betaling av avgift til staten. De forplikter seg samtidig til å betale til Næringslivets NOx-fond og gjennomføre kostnadseffektive utslippsreduksjoner. Dersom utslippstakene ikke overholdes, oppstår det krav om å betale avgift til staten avhengig av hvor stor overskridelsen er.

Den nye avtalen gjelder for perioden 2018-2025. Inneværende avtale, som løper ut 2017, har så langt gitt NOx-reduksjoner på mer enn 30 000 tonn og har vært en viktig årsak til at de nasjonale utslippene har gått noe ned, fremfor å øke dramatisk i takt med aktivitetsøkningen.

Kristin Skogen Lund og departementsråd Tom Rådahl signerer avtalen.

Kristin Skogen Lund og Tom Rådahl

- Miljøavtalen om NOx har ambisiøse, forpliktende reduksjonsmål. NOx-fondet har vist oss at næringslivet evner å implementere miljøteknologi. Vi er faktisk verdensledende på dette feltet.

- Vi mener denne miljøavtalen har overføringsverdi til forhandlingene om miljøavtale om CO2-fond for næringslivets transporter, sier Skogen Lund. Hun berømmer forhandlingsteamene for å ha gjort en solid jobb, der mange detaljer har falt på plass.

Nitrogenoksider (NOx) bidrar til sur nedbør, overgjødsling og økte konsentrasjoner av bakkenært ozon. Utslippene kan skade økosystemer og vegetasjon. De gir også helseskader for mennesker ved høye forurensningsnivåer i byene. Norge har forpliktelser om å redusere NOx-utslippene i Gøteborgprotokollen og i EØS-avtalen. 

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Mobil
92818332