KONJUNKTURRAPPORT

Oljeoppgang i 2018

Investeringene på norsk sokkel vil falle også i 2016 og 2017, men ventes å øke betydelig igjen både i 2018 og 2019.

Norsk olje og gass ser for seg at investeringsnivået i petroleumsvirksomhet tar seg opp igjen i 2018. (Foto fra rapporten: Tommy Ellingsen)

Publisert 18.11.15

Økonomisk politikk og analyse, Energi og klima

Investeringsnivået på norsk sokkel anslås gradvis å falle mot et bunnivå i 2017, før det igjen vil ta seg noe opp. Det viser konjunkturrapporten som NHOs landsforening Norsk olje og gass la frem i dag. Analysen peker i retning av at inneværende års investeringer på norsk sokkel vil ende på 185 milliarder kroner, for deretter å falle mot et bunnivå i 2017, anslått til 132 milliarder kroner.

Det arbeidet som selskapene nå gjennomfører, vil i seg selv føre til at investeringene blir lavere fordi kostnadene ved de enkelte prosjektene kan reduseres.

Se pressekonferansen her

Fortsatt dominerende næring

- Basert på en politikk som skal nå FNs klimamål, vil det i 2050 være stort behov for olje og gass for å dekke verdens energibehov. Dette bekrefter olje- og gassnæringens plass som den dominerende næringen i Norge framover, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Norsk petroleumsnæring har lagt bak seg et krevende år. Etter år med svært høy aktivitet og stabilt høye energipriser, har et stadig høyere kostnadsnivå gjort det nødvendig med omstilling og effektivisering i næringen. Det sterke fallet i oljeprisen siden juni i fjor har bidratt til å forsterke dette behovet.

- Den nødvendige omstillingen som må til er godt på vei. Mange av oljeselskapene satte i gang tiltak for å bremse og redusere den høye kostnadsutviklingen, allerede før fallet i oljeprisen satte inn, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. - Omstillingen er et aktivt grep fra selskapene for å være mest mulig konkurransedyktig inn i framtida. 

Fremtiden ligger i nord

Fremtiden for norsk petroleumsnæring ligger i stor grad i nord, viser rapporten.

- Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har et betydelig petroleumspotensiale og må konsekvensutredes med tanke på framtidig virksomhet. Vi ser det også som viktig at 23. konsesjonsrunde gjennomføres uten forsinkelser.

Prisbunnen nådd

- Mye kan tyde på at bunnen i oljeprisen allerede er nådd. Vår analyse kan tyde på et moderat oppsving i oljeprisen de nærmeste årene, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass.

- I vårt hovedscenario for investeringsutviklingen på norsk sokkel, som denne gang går fram til 2020, har vi derfor valgt å legge til grunn en oljepris på 70 dollar per fat som grunnlag for investeringsbeslutninger.

Kontakt:
Tommy Hansen, kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass: 909 58 450