Ønsker ny NOx-avtale

NHO har anmodet Klima- og miljødepartementet om å delta i forhandlinger om å videreføre NOx-avtalen med næringslivet.

Publisert 17.02.15

Næringsjus, Energi og klima

Næringspolitisk direktør Petter Haas Brubakk leder forhandlingsutvalget for ny NOx-avtale, og sier næringslivet står samlet bak ønsket om å videreføre Miljøavtalen om NOx når avtalen løper ut i 2017.

- Miljøavtalen om NOx er et forutsigbart rammevilkår som reduserer utslippene og fremmer miljøvennlige teknologier. Resultatene av gjeldende miljøavtale viser seg så langt å være meget gode. Det er også et betydelig potensial for ytterligere reduksjon av NOx-utslipp dersom avtalen videreføres, sier Brubakk.

Brubakk ber Klima- og miljødepartementet avklare om staten på sin side er innstilt på å drøfte en videreføring av avtalen, og i så fall innenfor hvilke rammer og med hvilken fremdrift eventuelle forhandlinger kan gjennomføres.

Næringslivets NOx-fond melder om et påtrykk fra bedrifter som ønsker en avklaring grunnet forestående investeringsbeslutninger. Også av den grunn er det ønskelig med en avklaring innen rimelig tid, sier Brubakk, som understreker at NHO står til disposisjon dersom departementet ønsker ytterligere informasjon eller vurderinger.

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Telefon
23088140