- Paris-avtalen et vendepunkt

- NHO er glad for at verdens ledere nå har samlet seg om en ambisiøs klimaavtale. Dette styrker norsk næringslivs muligheter for å bidra med klimaløsninger som verden nå i større grad vil etterspørre, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Lørdag, ett døgn på overtid, ble klimaavtalen vedtatt på toppmøtet i Paris. (Foto: Yann Caradec/Flickr CC BY-SA 2.0)

Publisert 14.12.15

Energi og klima

I helgen ble det inngått en klimaavtale hvor hvert land forpliktet seg til gjennomføre sine innmeldte utslippskutt, og jevnlig gjennomgå sine klimaplaner for nødvendig styrking av innsatsen.

- Paris-avtalen er viktig for norsk næringsliv og er forhåpentligvis det vendepunktet verden trenger for å møte klimautfordringen, sier Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

- Mange norske bedrifter har lenge konkurrert i et internasjonalt marked med bedrifter uten klimaregulering. Det har gitt ulike konkurransevilkår i disfavør av Norge. En global klimaavtale vil styrke norske bedrifters konkurransevilkår. Norge og Europa trenger ikke lenger gå foran i uvisshet om de andre kommer etter. Dette betyr at de europeiske klimamål for 2030, som Norge er en del av, kan gå som planlagt.

LO-nestlederen og NHO-sjefen: Norge har klimaløsninger for verden

Norge som energistormakt

Norges rolle som energistormakt tilsier at vi kan gi et betydelig bidrag både til europeiske klimaambisjoner, og som global teknologileverandør, mener Harto:

Bedrifter leverer klimaløsninger

  • Norcem har en visjon om CO2-nøytrale betongprodukter i 2030.
  • Tizir Tyssedal har et pilotprosjekt der målet er å kutte CO2-utslipp med 90 %. 
  • Fra 2017 kan Hydro produsere verdens grønneste metall på Karmøy.
  • Teknologi fra Yara kan kutte utslipp verden over.
  • Fjellstrand er spydspiss for utslippsfri maritim transport.
  • Hus fra Skanska lager mer energi enn det bruker.

Les mer her

- Norsk vannkraft og gass kan hjelpe EU til å nå sine klimamål. Naturgass fra Norge dekker i dag om lag 20 prosent av det totale europeiske gassforbruket. Når gass erstatter kull til energiproduksjon halveres utslippene av klimagasser. Storbritannia skal fase ut kullkraftverk innen 2025, og peker på gass i tillegg til kjernekraft som erstatning. Naturgass fra Norge er derfor et viktig bidrag til klimaløsningen.

Det viktigste med avtalen er, ifølge Harto, at alle land påtar seg forpliktelser:

- Alle land skal ha utslippsmål og rapportere på dem. Der Kyoto-avtalen fra 1997 omfatter vel 10 prosent av verdens utslipp, vil Paris omfatte nær 100 prosent av verdens utslipp. Verdens ledere har som langsiktig mål å begrense den globale oppvarmingen til «godt under 2 grader». NHO håper at Paris-avtalen på sikt bidrar til en global pris på karbon som overbeviser markedet om at det vil lønne seg å redusere utslipp.

Teknologiutvikling og markedsstimulering

Norske bedrifter må allerede nå ta høyde for at karbonprisen vil øke, og at det i fremtiden bare vil være plass til de bedriftene som produserer med lavest utslipp. Derfor har NHO og LO i fellesskap tatt til orde for en storstilt satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering frem mot 2030. Formålet er at norsk næringsliv skal fortsatt være i tet i å utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet. Vi har bl.a. pekt på ny og forbedret prosessteknologi i industrien og løsninger for CO2 fangst og lagring.

NHO har også tatt til orde for null utslipp fra landbasert transport innen 2040. Da må fossil bensin og diesel erstattes av elektrisitet, biodrivstoff eller hydrogen i biler, busser og lastebiler. For å oppnå dette har NHO tatt til orde for etablering av CO2-fond for tungtransporten etter mønster av NOx-fondet.