KRONIKK

Slik bidrar olje- og gassindustrien til klimakutt

Til tross for verdens reneste olje- og gassproduksjon, må norske petroleumsutslipp reduseres ytterligere. Dette jobber vi iherdig med å få til, skriver Norsk olje og gass-direktør Hildegunn T. Blindheim.

Takket være grep som ble satt i gang fra midten av 1990-tallet til i dag er utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon 5 millioner tonn CO2 lavere enn de ville vært, skriver Hildegunn T. Blindheim, direktør i Norsk olje og gass.

Publisert 17.11.15

Energi og klima

Av Hildegunn T. Blindheimdirektør for klima og miljø i Norsk olje og gass

Det er grunn til optimisme i forkant av FNs klimamøte i Paris i desember. At over 150 land som står for nærmere 90 % av de globale utslippene har sendt inn sine nasjonale klimamål i forkant av Paris, gir et klart signal om at verdens land så absolutt har klimautfordringen på agendaen.

Sammenlagt er ikke landenes klimamål ambisiøse nok til å nå 2- graders målet, men dette er langt bedre enn om alle fortsatte som før. Det er óg et langt bedre utgangspunkt enn tidligere klimaavtaler som omfattet kun en liten andel av de globale utslippene.

Her i Norge er vi del av EUs kvotesystem for hele olje- og gass produksjonen på norsk sokkel og store deler av landbasert industri. I tillegg betaler olje- og gassektoren en CO2- avgift for alle sine utslipp. Regjeringen arbeider nå med å få til en intensjonsavtale med EU om å bli et fullverdig medlem av EUs klimapolitikk, også for resten av Norges utslipp som i dag ikke betaler klimakvoter. EUs klimaambisjoner er å redusere utslippene av klimagasser med 40 % innen 2030 sammenlignet med 2005. Det betyr at alle sektorer, også petroleumssektoren må finne og gjennomføre gode tiltak som reduserer utslippene.

Sammen med fornybar energi, er naturgass nødvendig for å nå verdens klimamål

Over 100 millioner europeere har varme, belysning og varmt vann takket være norsk gass. I tillegg brukes en stor del av gassen i industri. Sammen med fornybar energi, er naturgass nødvendig for å nå verdens klimamål. Bruk av naturgass slipper ut halvparten så mye CO2 som bruk av kull. På lang sikt må også karbonfangst og lagring være en del av løsningen, både for naturgassen og i kombinasjon med biobrensel.

Norsk petroleumsvirksomhet har verdens laveste utslipp fra sin produksjon, men til tross for dette må utslippene reduseres ytterligere. Takket være grep som ble satt i gang fra midten av 1990-tallet til i dag er utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon 5 millioner tonn CO2 lavere enn de ville vært. Dette grunnet en lang rekke gjennomførte energieffektiviseringstiltak, CO2-lagring, elektrifisering og teknologiforbedringer.

Denne innsatsen fortsetter og forsterkes. Bransjen jobber aktivt på mange plan, noen eksempler er:

  • I vinter satte Norsk olje og gass i gang et felles bransjeprosjekt som fokuserer på energieffektivisering. Her samarbeider olje- og gasselskapene med hverandre for å utveksle erfaringer og finne gode måter å forankre og gjennomføre energieffektiviseringstiltak.
  • Skal naturgass være en del av klimaløsningen må vi slippe ut så lite som mulig metan fra norsk olje- og gassproduksjon. Norge har allerede små utslipp i global sammenheng, men datagrunnlaget har ikke vært godt nok. Derfor har bransjen de siste to årene jobbet aktivt sammen med miljømyndigheter for å etablere enda bedre data og kartlegge mulige reduksjoner.
  • Hovedkilden til klimagassutslipp på sokkelen er bruk av gassturbiner. Statoil startet i fjor sommer et bredt samarbeidsprosjekt med General Electric (GE) for å utvikle løsninger som kan redusere disse utslippene. Selv små forbedringer vil på sikt kunne gi store utslippsreduksjoner. Senest forrige uke økte Statoil ambisjonene sine kraftig for å overoppfylle tidligere energieffektiviseringsmål.

Det er også verdt å merke seg at ti av verdens største olje- og gasselskap har gått sammen og dannet Oil and Gas Climate Initiative. Her skal selskapene samarbeide om å utvikle teknologi, inkludert karbonfangst og lagring, som både skal redusere utslipp i produksjon og utslipp i sluttbruken av olje og gass.

Norsk olje og gass tar selvfølgelig klimautfordringene på alvor og håper forhandlingene i Paris tar oss viktige skritt videre.

(Artikkelen ble først publisert i Dagsavisen Nye Meninger, 16. november 2015.)