Vil få fart på miljøvennlig fergefart

Stortinget vil kutte utslipp fra fergetrafikken og ber regjeringen om å komme med forslag som skal gi økt bruk av lav- og nullutslippsteknologi. Dette er i tråd med NHOs ønsker.

Et miljøvennlig alternativ - verdens første batteriferge, Ampere.

Publisert 26.11.15

Energi og klima

I en innstilling fra Stortingets energi- og miljøkomité denne uken bes regjeringen om å rapportere i revidert nasjonalbudsjett hvordan arbeidet med å utvikle ny teknologi for reduksjon av CO2-utslipp i fergesektoren kan akselereres.

Stortinget ber regjeringen blant annet legge frem forslag til tiltak for økt bruk av lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten, og komme tilbake til Stortinget med dette. Regjeringen bes også sørge for at det stilles strenge krav til støy og NOx- og partikkelutslipp i anbudsprosessene.

Stortinget ønsker også tiltak som sikrer at alle fylkeskommunale og kommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi ved nye anbud og på ruter i egenregi.

Se innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen her

NHO og NHO Sjøfart er godt fornøyd med innstillingen:

- Klimagassutslippene fra fergeflåten utgjør i dag nesten én prosent av samlede utslipp i Norge. Dagens ferger har en snittalder på over 25 år, og det er stort behov for utskifting av flåten både for å tilfredsstille kundebehov og redusere utslipp av CO2 og NOx, sier Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

- Stortingets vedtak vil forhåpentlig føre til økt utvikling og bruk av maritim teknologi, hvor Norge i dag er verdensledende. Nøkkelen for å få dette til er tydeligere krav i offentlige anbud, og en mer samordnet innkjøpsfunksjon for hurtigbåt og fergetjenester i fylkene, sier Harto.

- Samtidig er det viktig at anbudskravene utformes på en måte som muliggjør støtte fra velfungerende ordninger som NOx-fondet og Enova. Disse støtteordningene gjør at miljøambisjonene kan settes høyere og gir kontinuitet i det arbeidet som allerede pågår for å sikre null- og lavutslippsløsninger i fergesektoren.

Viktig med forutsigbarhet

- Jeg er glad for at Stortinget tar utfordringene med å få klimavennlige ferjer i fylkeskommunale samband på alvor. Det er viktig å skape forutsigbarhet både for fylkene og rederiene som skal ta dette store løftet. Både finansiering og samordning av anbudene er suksessfaktorer, sier Harald Thomassen, administrerende direktør i NHO Sjøfart.

- Samtidig er det viktig å understreke at det de siste årene også er bygget flere nye og miljøvennlige gassferjer. Vi må ikke sette oss i en situasjon der disse ikke kan benyttes i senere anbudsrunder.