Vil ha ett europeisk CO2-mål

NHO anbefaler at regjeringen fortsatt arbeider for at EU satser på ett ledende CO2-mål for utslippsreduksjon.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Bedrifter som får folk i jobb

Publisert 26.09.14

Energi og klima

EU mottar mesteparten av norsk eksport av energi og energirelaterte varer og tjenester. Samtidig er store deler av norske virkemidler i energi- og klimapolitikken underlagt EUs regelverk. - Derfor trenger vi rammevilkår som reflekterer helheten og fremmer norsk verdiskaping og våre energi- og klimavennlige løsninger, Petter Haas Brubakk, direktør for næringslivspolitikk i NHO.

NHO anbefaler også at regjeringen arbeider for at EU-målene for energieffektivisering og fornybar i 2030 er en konsekvens av CO2-målet fremfor egne bindende mål. - Bare slik vil bedriftene selv velge hvordan de mest kostnadseffektivt senker klimagassutslippene.

NHO lanserte nylig politikkdokumentet "Norske energiressurser i det grønne kappløpet" – som ser energi, klima og næringsutvikling i sammenheng. Dokumentet er også NHOs innspill til regjeringens varslede melding om energi, klima og næringsutvikling. Fredag møtte Brubakk representanter for Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet.

- Betydningen av industriens konkurranseevne må vektlegges når en utvikler en ambisiøs nasjonal klimapolitikk. Det er avgjørende at tiltak i Norge også får en global effekt. Norges rolle som energistormakt i Europa tilsier at vi kan gi et betydelig bidrag både til europeiske klimaambisjoner og som global teknologileverandør. Nasjonale målsetninger må ikke hindre den mest klimaeffektive utnyttelse av ressursene sett i et globalt perspektiv, sier Brubakk.