Vil ha konkurranse om forskningspenger

En større andel av forskningsbevilgningene til universiteter og høyskoler bør skje gjennom nasjonal konkurranse ut fra kvalitet og relevans, ifølge NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Foto: Universitetet i Oslo

© Universitetet i Oslo

Publisert 15.11.13

Forskning og innovasjon

NHOs administrerende direktør sa dette da hun åpnet konferansen «Konkurranse for kvalitet og samfunnsrelevans. Ny finansieringsmodell for forskning ved universiteter og høyskoler

NHOs utgangspunkt er at Norge bør ha som mål å bli et av verdens mest attraktive forskningsland. For å oppnå det, må en større del av samfunnets ressurser settes av til forskning og utvikling.

- Men dette dreier seg ikke bare om mer penger. Vi må også bli flinkere til å utnytte dagens ressurser bedre.

NHO mener at det er behov for å omfordele finansieringsstrømmen til forskning ved universiteter og høyskoler. En større del av forskningsmidlene bør tildeles gjennom en nasjonal konkurransearena basert på brede faglige prioriteringer og krav om vitenskapelig kvalitet. Dette vil bidra til at forskningen ved universiteter og høyskoler får høyere kvalitet og at den faglige innretningen på den blir mer i samsvar med næringslivets behov.

- Etter NHOs oppfatning står vi overfor tre utfordringer når det gjelder forskningen ved universitetene og høyskolene:

  • en kvalitetsutfordring ved at vi ikke får tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet ut av de ressursene som settes inn i forskningen.
  • en strukturutfordring ved at stadig flere læresteder vil drive med det samme og kalles det samme (universitet), noe som svekker den faglige konsentrasjonen og arbeidsdelingen innenfor høyere utdanning.
  • en samsvarsutfordring ved at forskningen i liten grad skjer innen fagfelt som er av direkte relevans for næringslivet.

«Vitenskapelig konkurransearena» (VIA)
- Uten at vi i NHO skal binde oss til en eksakt andel, ser vi for oss at halvparten av forskningsdelen av dagens basisfinansiering til universiteter og høyskoler avsettes til en "Vitenskapelig konkurransearena". Da snakker vi om en pott på 4-5 milliarder kroner.

To sentrale mål skal være førende for en "Vitenskapelig konkurransearena". Det ene er at en større del av forskningen ved universiteter og høyskoler skal finansieres etter nasjonal konkurranse basert på kriterier om vitenskapelig kvalitet. Det andre målet er at en større del av forskningen ved universiteter og høyskoler skal være mer rettet mot samfunnsdefinerte faglige behov enn gjennom studentenes mer tilfeldige fagvalg.

Foruten den økonomiske rammen for "Vitenskapelig konkurransearena" skal politikerne kun fastsette fordelingen av midlene på brede fagområder som:

  • matematikk, naturvitenskap og teknologi
  • medisin, helse og biologi
  • samfunnsvitenskap
  • humanistiske fag

I tillegg mener NHO at det bør settes av en sum til en "åpen klasse" eller tverrfaglige prosjekter, da det skjer mye lovende vitenskapelig utvikling på tvers av disipliner, og slik at ikke gode prosjekter blir avvist fordi de ikke lar seg lett definere innunder bestemte fagfelt.

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

tore.li@nho.no
Telefon
23088153