NHOs INNOVASJONSPOLITIKK

Bygg på norske fortrinn

- Det vi skal leve av om 15-20 år må satses på i dag. Det krever vilje til å sette en klar nasjonal retning på innovasjonspolitikken, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Publisert 25.04.17

Forskning og innovasjon

NHO lanserte mandag «Næringslivet former fremtiden – et innovasjonspolitisk dokument». Dokumentet presenterer NHOs forslag til politikk og virkemidler for å fremme nyskaping i årene framover. 

Næringslivet former fremtiden – et innovasjonspolitisk dokument

NHO mener at innovasjonspolitikken må sette en tydelig retning innenfor de områder der Norge har naturlige fortrinn. Tre områder trekkes særlig fram i denne sammenheng: Energi; havet, inkludert bioøkonomien; og industrien. 

Dette er områder hvor norsk kompetanse, teknologi og naturressurser møter verdens utfordringer og behov, og danner grunnlag for nye markedsmuligheter. I tillegg mener NHO at det bør satses stort på muliggjørende teknologier som informasjonsteknologi og bioteknologi. 

Hva trenger bedriftene for å forme fremtiden? 

På lanseringsprogrammet stod blant annet statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lars Jacob Hiim, og Silje Aspholm Hole, direktør for Innovasjonspolitikk og analyse i Innovasjon Norge. Anne Grete Ellingsen fra NODE-klyngen, Christian Jebsen fra Kebony og Anne-Sofie Risåsen fra IBM presenterte hvilke virkemidler og tiltak som er viktige fra bedriftenes ståsted. 

Viktigheten av forutsigbare rammevilkår, en styrking av klyngeprogrammene, større tilgang til felles data, styrking av SkatteFUNN og bedre ordninger for innovative offentlige anskaffelser var blant tiltakene som bedriftene løftet frem. 

Offentlige virkemidler for å stimulere til mer eksport ble også nevnt av flere. NHO trakk frem at myndighetenes virkemidler i større grad bør støtte opp under eksport og internasjonalisering.

Paneldebatt: Rune Foshaug (NHO), Henrik Aasheim (H), Sveinung Rotevatn (V) og Else-May Botten (Ap). Debattleder: Christine Korme.

#205

NHO forventer en videre reduksjon av formuesskatten på arbeidende kapital slik stortingsflertallet har lagt opp til. I tillegg går NHO inn for en forbedring av reglene for beskatningen av opsjoner i arbeidsforhold. Det kan være et viktig virkemiddel for å få de beste folkene til å jobbe i norske oppstartsselskaper, og til å motivere ansatte til å bli i selskapet over en lengre periode enn ellers. 

NHO foreslår også at det vurderes å innføre en KapitalFUNN-modell som gir investorer skattefradrag for å investere i oppstartsselskaper. Behovet for å stimulere til etablering og utvikling av nye bedrifter taler for at det arbeides med å vurdere slike målrettede skatteincentiver. 

Innovative offentlige anskaffelser 

De offentlige anskaffelsene i Norge beløper seg til nesten 500 milliarder kroner årlig. En forsvinnende liten andel av disse brukes bevisst til å fremme forskning og innovasjon i næringslivet. Her mener NHO det ligger det et uutnyttet potensial. 

Norge må bli et ledende land når det gjelder innovative offentlige anskaffelser, både fordi dette bidrar til økt kvalitet og produktivitet i offentlig sektor, og fordi det vil stimulere innovasjonen i norsk næringsliv. Derfor foreslår NHO at det etableres en søknadsbasert tilskuddsordning som avlaster offentlige virksomheter som ønsker å foreta særlig krevende innovative innkjøp. Ordningen kan innføres som en prøveordning rettet mot spesielle utfordringer, som for eksempel klima og helse- og omsorg.

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636