Etterlyser testsentre for utvikling av ny teknologi

Skal vi henge med i den teknologiske utviklingen må bedriftene få tilgang på sentre der de kan teste ut nye løsninger og ny teknologi. 

Ottar Henriksen er prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing. Han mener sentrene vil gi mulighet til en systematisk gjennomgang og modning av teknologi.

Publisert 07.03.16

Forskning og innovasjon

Fredag la NHO frem sitt reviderte forskningspolitiske dokument "Horisont 2030".  Ett av forslagene er en satsing på industrinære testsentre.

– Vi mener det bør vurderes en ny og generell støtteordning hvor bedrifter og forskningsinstitutter kan søke støtte til demonstrasjoner, pilotering og simulering, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidsliv i NHO.

Pilotering, testing og simulering blir en stadig viktigere del av teknologimodningen fra forskning til marked.

- Testing og simulering er også en mer integrert del av forskningsprosjekter i dag, sier Oppegaard.

Dette henger sammen med en stadig mer kompleks teknologiutvikling, større krav til kvalitet hos kunden og en sterkere konkurranse i teknologifronten.

NHOs forskningspolitiske dokument

Les også kortversjon av dokumentet 

Modning av teknologi

- Slike sentre vil være med på å øke innovasjonshastigheten ved at man kommer raskere fra forskningen til det kommersielle, sier Ottar Henriksen, prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing.

Han mener sentrene vil gi mulighet til en systematisk gjennomgang og modning av teknologi.

- Man vil kunne ha felles prosjekter mellom bedrifter for å stegvis modne teknologi. Dette gjøres i de fleste industrialiserte land i større grad enn vi gjør. I denne modningen ligger det også at man prøver og feiler.

- Men har vi ikke slike sentre for pilotering og testing i dag allerede? For eksempel knyttet til miljøteknologi?

- Jo, men innen vareproduksjon mangler vi denne type sentre. Innenfor konkurranseutsatte og eksportorienterte bedrifter er det et ekstremt behov for innovasjon, og det må vi legge til rette for, sier Henriksen.

Nyttig for mange

Investeringer i anlegg knyttet til pilotering, demonstrasjoner og visualisering er ofte for dyrt for enkeltbedrifter alene.

- Det er derfor det bør bygges sentre som kan være relevante for flere bedrifter å benytte seg av. Det er i denne sammenheng en offentlig støtte-ordning vil være interessant, sier Oppegaard.

Han mener ordningen trolig bør innrettes i tråd med et forslag fra Siva, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd om å etablere et program kalt "Norsk katapult", som er ment å dekke et økt behov for å teste, simulere og visualisere.

- En "Norsk Katapult"-ordning bør inneholde muligheter for støtte til industrinære laboratorier eller Technology Centers, der løsninger fra forskning og utviklingsarbeid tas videre mot industrielle implementeringer, demonstrasjoner eller piloter virkelighetsnært den industrielle setting de skal fungere i, mener Oppegaard.

Hull i virkemiddelapparatet

Sentrene vil kreve store investeringer, men Ottar Henriksen føler seg trygg på at man vil få tilstrekkelig med bedrifter til å benytte seg av dem til at det forsvarer investeringene.

- Det er et hull i det norske virkemiddelapparatet og veldig mange av bedriftene jeg snakker med etterlyse dette. Det må være et offentlig – privat samarbeid, men det er viktig at de innrettes slik at de er nyttige for næringslivet.  

Slike sentre vil ikke bare brukes til å teste ut nye produkter, men også nye og mest mulig effektive måter å produsere på.

Fakta:

  • "Horisont 2030" er en oppdatering av NHOs tidligere forskningspolitiske dokument "Opptrapping 2030"
  • "Horisont 2030" er i stor grad en videreføring av gjeldende politikk som: 

 - Forbedring av SkatteFUNN

 - Økte rammer til brukerstyrte programmer

 - Satsing på forsknings- og teknologi-sentre 

Se hvem som talte under konferansen

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Mobil
90869664