Innovasjonstale med gode anbefalinger

Årets Innovasjonstale ga gode anbefalinger om hvordan øke innovasjon i offentlig sektor, blant annet gjennom det NHO-initierte Leverandørutviklingsprogrammet.

Anita Krohn Traaseth

Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth fra årets Innovasjonstale. (Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge)

Publisert 02.06.17

Forskning og innovasjon, Offentlig sektor og næringslivet

- Innovasjonstalen til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge gir et godt bilde av barrierene for innovasjon i offentlig sektor, og ikke minst gir talen gode anbefalinger for veien videre. Jeg er spesielt glad for at Leverandørutviklingsprogrammet blir trukket frem som en sentral løsning for å få til økt offentlig-privat innovasjon, sier NHOs leder Kristin Skogen Lund

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth holdt onsdag den årlige Innovasjonstalen. Tema for talen var offentlig-privat innovasjon. Talen har blitt til etter innspill fra mange aktører, herunder NHO.

Innovasjonstalen pekte på tre flaskehalser for innovasjon i offentlig sektor:

  1. Det offentlige trenger å styrke innovasjonskompetansen.
  2. Næringslivet må lære seg hvordan det offentlige «markedet» fungerer.
  3. Det offentlige må legge mer vekt på organisatorisk innovasjon.

Innovasjonstalen kom med tre anbefalinger for å skape mer radikal innovasjon i offentlig sektor:

  1. Gjøre Norge til et foregangsland på offentlig-privat innovasjon
  2. Et fornyet trepartssamarbeidet som setter behovet for omstilling i offentlig sektor høyt på agendaen.
  3. Få frem offentlige ledere som driver frem radikal innovasjon

God analyse, gode anbefalinger

- Innovasjonstalen peker i riktig retning. NHO har i lang tid pekt på behovet for at lederne i offentlig sektor må gis større handlefrihet, og at det må etableres mekanismer og incentiver for økt samhandling på tvers i offentlig sektor. Innovasjonstalens budskap om at næringslivet i større grad enn i dag må involveres inn i innovasjonsprosessene i offentlig sektor er også et veldig viktig poeng, sier Skogen Lund.  

Innovasjonstalen kom også med en oppfordring til næringslivet om å samarbeide mer, f.eks. ved å gå sammen om å levere mer komplette løsninger til det offentlige.

- Det er godt poeng og noe vi er i gang med allerede, sier leder for Leverandørutviklingsprogrammet Per Harbø. Han viser til de nasjonale løftene for smartere innkjøp innenfor områdene klima, helse og digitalisering i regi av programmet.

Utvikle morgendagens løsninger

- Formålet med disse løftene er å motivere flere offentlige aktører til sammen å utfordre flere næringsaktører til å utvikle morgensdagens løsninger på det offentlige behov. Dette er kraftsamling og ikke pilotsyke, sier Harbø.

- Det er viktig at Norge har ambisjon om å bli et foregangsland for offentlig-privat innovasjon. I den sammenheng er økt dialog i anskaffelsesprosessen og en videreføring av Leverandørutviklingsprogrammet viktig. Det samme er økt vekt på kompetanse for å lykkes med gode innkjøp, for eksempel ved etablering av et anskaffelsesakademi, sier Skogen Lund.

- Jeg er også enig med anbefalingen om å prioritere prosjekter med større omfang og volum for å få til nasjonale løft. Dette er viktig for å få skalerbare løsninger med eksportpotensial, sier Skogen Lund.

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636