HELSEINDUSTRI 2014

Sammen for pasientene

- Medisinsk historie er full av enestående innovasjonsfortellinger. Vi må lage en ny fortelling om hvordan nyskaping skal finne sted i samspillet mellom medisin, helse og teknologi, sier Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien, Stein Lier-Hansen, Norsk Industri og Hege Gjessing, Legeforeningen.

Helseindustrikonferansen arrangeres av legemiddelprodusentene, helseindustrien og legene, her representert ved fra venstre: Karita Bekkemellem (adm. direktør i Legemiddelindustrien), Stein Lier-Hansen (adm. direktør Norsk Industri) og Hege Gjessing (president, Legeforeningen). Foto: Espen Braata.

Publisert 12.05.14

Forskning og innovasjon

- Uten legemidler og medisinskteknisk utstyr kan man ikke drive pasientbehandling. Uten legene finnes ingen helsetjeneste.  For første gang har vi fått til et samarbeid mellom Legeforeningen, legemiddelindustrien og industrien. Konferansen er således historisk, sier prosjektleder for konferansen, Jo Eirik Frøise i Norsk industri.

Les om samarbeidet mellom Legeforeningen, legemiddelindustrien og industrien
Vi er aktører som hver for oss er helt unike og nødvendige i det norske helsevesenet. Samtidig gjør det oss gjensidig avhengig av hverandre for å kunne gjøre en best mulig jobb.

Helseverdikjeden omfatter imidlertid flere enn helsepersonell og helseindustri. Her finnes både forskere og politikere, godkjennings- og tilsynsmyndigheter, apotekansatte og pasientforeninger, akademia og utdanningsinstitusjoner, for å nevne noen.

Med så mange aktører i samme verdikjede er det viktig å huske hvem man egentlig jobber for. Ofte handler omorganisering og nye systemer om hvordan man skal finne optimale strukturer i verdikjeden - uten at det tas nok hensyn til de som skal bruke tjenestene.

Alt handler nemlig om pasientene.

På legekontorer og sykehjem, i sykehus og helseindustrien arbeider man for at pasientenes møte med helsevesenet skal være så godt som mulig, og vi er hele tiden oppmerksom på at disse møtene kan bli enda bedre. Vi har som felles mål at bruk av medisinskteknisk utstyr, medisiner eller annen behandling skal føre til stadig bedre resultat og færre bivirkninger. For pasienten.

Derfor jobber vi i fellesskap for å sikre best mulig kvalitet og sikkerhet gjennom medisinskteknisk utstyr som er oppdatert og god tilgang til effektive og sikre medisiner. Alt for at dette først og fremst skal være pasientens helsetjeneste.

Gjennom HelseOmsorg21 er det blitt tydelig at aktørene i helseverdikjeden må samarbeide mer. Dette inkluderer også helsemyndighetene som skal skape gode rammer for at de andre aktørene kan bidra best mulig overfor pasientene.

I dette arbeidet er det helt avgjørende at ny kunnskap etableres, gjøres kjent og tas i bruk. Vi ønsker en helsepolitikk som er kunnskapsbasert, og som legger vekt på at forskning skal være åpen og transparent. Det betyr at man er åpen om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Dette gir kunnskap som bidrar til tillit mellom akademia, politikk og næringsliv. Og, ikke minst, økt tillit til alle som til daglig har som jobb å bidra til et bedre helsevesen. Derfor ønsker vi mest mulig åpenhet rundt utvikling av medisiner og utstyr, og mest mulig åpenhet rundt finansiering, prioritering og innføring av nye systemer helsetjenesten.

For å sikre innovasjon og utvikling i skjæringspunktet mellom medisin og teknologi må vi også stå sammen for å sikre rekruttering til utdanningsinstitusjonene. Samtidig må vi ha gode arenaer for løpende kunnskapsdeling i helsetjenesten og legge pasientens behov som grunnlag for all medisinsk og teknologisk utvikling i sektoren.

Bent Høie skal ha ros for å minne alle om hvem helsetjenesten egentlig er til for. Hvis menneskene, og ikke systemene, er utgangspunkt for helsepolitikken, blir det enda lettere å samarbeide for de mange aktørene som engasjerer seg for at norske pasienter skal ha den beste medisinske behandlingen. 

Helseindustrikonferansen 2014 er en felles møteplass for konstruktiv og fremtidsrettet dialog. Vi vet av erfaring at dette er en god måte å få til positive endringer på. Skal vi klare å møte fremtiden på en best mulig måte, er det viktig med samarbeid mellom akademia, politikk, fag og næringsliv. Konferansen forener de ulike kreftene, og vårt felles ønske er å lære av hverandres styrker og svakheter. Det er mye mer fruktbart med samarbeid enn å være til hinder for hverandre, og med god dialog er det lettere å huske hvorfor vi er der vi er. 

Alt handler nemlig om pasientene.

Kontaktperson for Helseindustrikonferansen 2014: Fagsjef Jo Eirik Frøise, Norsk Industri, telefon 926 08 537