Derfor trenger vi frihandel

Norske bedrifter trenger frihandelsavtaler mer enn noen gang. Vet du hvorfor?

#205

Norwegian Wood går av stabelen i Frognerparken, og som nærmeste nabo har Næringslivets Hus markert festivalen med et enormt banner. Budskapet er at vi trenger frihandel. Fotograf: Tuva Gaarder Nordlie/NHO

Publisert 13.06.17

1. Det norske markedet er lite. Dersom vi skal ha vekst og nye arbeidsplasser trenger vi tilgang til nye markeder.

Norge og norsk næringsliv er inne i en krevende omstilling der vi gradvis skal bli mindre avhengig av inntektene fra olje og gass. Da må vi legge forholdene til rette for at eksisterende og nye bedrifter kan utvikle høyproduktive arbeidsplasser. Til det trenger vi tilgang til internasjonale markeder.

2. Vi forbrukere etterspør varer og tjenester fra utlandet som aldri før. Vi trenger derfor mer handel, ikke mindre.

3. Mange norske bedrifter har europeiske bedrifter som sine argeste konkurrenter i utlandet. Når EU forhandler frem frihandelsavtaler bør Norge og EFTA tilstrebe å få avtaler med de samme landene for å opprettholde konkurransekraften.

4. Den internasjonale konkurransen sørger for innovasjon og nytenkning i norske bedrifter.

5. For et lite land med en åpen økonomi som Norge er det spesielt viktig med felles spilleregler. Alternativet er den sterkestes rett.

6. Handel fungerer best når den er regulert. Både WTOs regelverk og frihandelsavtaler innebærer nettopp regulering av handel.

Hvorfor er det viktig å snakke om frihandel nå?

Etter Trump og Brexit, EØS-debatt og anti-globalisering, kan man få inntrykk av at den internasjonale handelen har stoppet opp.

- Det har den heldigvis ikke. Bedriftenes behov for internasjonal handel er på ingen måte blitt mindre,sier Tore Myhre, direktør i internasjonal avdeling i NHO. 

Det er et stort behov for å etablere nye frihandelsavtaler og styrke det internasjonale handelssamarbeidet.

- Dessverre mangler vi frihandelsavtaler med de største økonomiene i verden utenfor EU. NHO mener at de partiene som ønsker regjeringsmakt til høsten må forplikte seg til en offensiv handelspolitikk, sier Myhre. 

Dette skjer i verden:

USA

De proteksjonistiske strømningene med Trump i spissen er dypt bekymringsfulle. Proteksjonisme kan gi kortvarig glede, men skaper kun tapere på sikt. Dersom Trump gjør alvor av sin nasjonalistiske dagorden, er det USA selv som kan ende opp som den store taperen. Trump trakk seg fra den fremforhandlede stillehavsavtalen, TPP, noe som gir fritt spillerom for Kina til å ta det handelspolitiske rommet som åpner seg i Asia.

Storbritannia

EU ble alvorlig svekket da britene stemte for å forlate EU. Men til syvende og sist er det Storbritannia som kommer dårligst ut av brexit. Valgresultatet har svekket britenes forhandlingsposisjon ytterligere.

EU har stått overraskende samlet og har med Macrons seier i Frankrike styrket samarbeidet.

Storbritannias utmeldelse av EU er også en utmeldelse av EØS. Vi må derfor få på plass en alternativ avtale som sikrer tilnærmet samme forutsigbarhet og markedsadgang som EØS-avtalen. Storbritannia er vår største handelspartner og dette må nødvendigvis ha den aller høyeste prioritet.

Canada

Det har vært mye oppmerksomhet rundt EUs nylige inngåtte avtale med Canada. Dette er en svært omfattende og ambisiøs avtale. Norge har også en frihandelsavtale med Canada gjennom EFTA. Denne er imidlertid relativt begrenset i omfang og regjeringen må derfor arbeide for å oppgradere den slik at norske bedrifter ikke får dårligere vilkår enn EUs.

Japan

EU er i ferd med å sluttføre forhandlingene om en frihandelsavtale med Japan. Japan er verdens tredje største økonomi og et svært viktig fremtidig marked for norske bedrifter. Vi bør derfor benytte anledningen når Japan og EU er ferdig, til å overtale Japan til å starte forhandlinger med oss.

India og Brasil

EU forhandler også med India og Mercosur. EFTA er kommet svært langt i forhandlingene med India og vi har mulighet til å få til en avtale før EU. Det er derfor svært viktig at regjeringen fullfører forhandlingene med India snarest mulig. Forhandlingene med Mercosur har akkurat begynt. Både India og Mercosur-landene har tradisjonelt ført en relativt proteksjonistisk politikk og har til dels høye tollsatser. Det vil derfor være mye å tjene på å etablere frihandelsavtaler. Særlig er Brasil et viktig marked for norske bedrifter, både for handel og for investeringer.

Mexico

EU forhandler i tillegg med Mexico. Dette er et land med stort potensial. Landet gjennomfører reformer som åpner opp både energimarkedet og telekomsektoren, som gir store muligheter for norske bedrifter. Norge har en frihandelsavtale gjennom EFTA som nå oppdateres. Det er avgjørende at denne oppdateringen også omfatter handel med tjenester og investeringer.

Kina

Det store lyspunktet for Norge er normaliseringen med Kina og gjenopptagelsen av forhandlingene om en frihandelsavtale. Dette er enormt viktig og vil skape store muligheter for å utvikle handelssamkvemet med verdens nest største økonomi. Samtidig skal vi ikke ha noen illusjoner om at forhandlingene blir lette. Og det er viktig at regjeringen tar sikte på en ambisiøs avtale som gir relle forbedringer og forutsigbarhet på områder som investeringer og opphavsrettigheter.

WTO - the World Trade Organization

WTO er bærebjelken i internasjonalt handelssamarbeid. Dersom vi hadde hatt en god og ambisiøs WTO-avtale på plass, hadde vi ikke trengt alle disse bilaterale frihandelsavtalene. Norge, som et lite land med en offensiv handelspolitikk, har alltid spilt en viktig rolle i WTOs kulisser. Vi kan være en fasilitator og megler for å få WTO-forhandlingene tilbake på sporet.

Alt i alt gir dette et bilde av en svært ambisiøs og omfattende handelspolitisk agenda for Norge. Myhre mener det er vesentlig at regjeringen setter av nok ressurser til å kjøre flere tunge forhandlingsløp samtidig. 

- Utfordringene står i kø. Det er ikke opp til Norge alene å starte forhandlinger. Vi må gripe mulighetene når de byr seg. Da trenger vi politisk lederskap og vilje til å prioritere, sier Myhre.

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Mobil
94137102