KRONIKK

Alarmerende om EØS

- EØS-avtalen er for viktig til at den kan gå på sparebluss, skriver NHO-direktør Petter Haas Brubakk i denne kronikken.

© Statsministerens kontor (CC BY-ND 2.0)

Publisert 17.03.14

Internasjonalt, NHO Brussel

Av Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO

Det er sjelden å høre så klar tale fra en embetsperson

Norge, sammen med Island, scorer dårligst av alle EU/EØS-landene i gjennomføring av nytt EU-regelverk, viser ESAs resultattavle for det indre marked. - Utviklingen er alarmerende, sier ESA-president Oda Sletnes. Det er sjelden å høre så klar tale fra en embetsperson.

For norsk næringsliv er likt regelverk en forutsetning for et velfungerende marked. Det er helt nødvendig for at norske bedrifter skal ha like konkurransevilkår som sine konkurrenter i EU-land. ESAs resultatoversikt er bekymringsfull. Enda mer urovekkende er det at den ikke viser det hele og sanne bildet. Oversikten viser de rettsakter som er innlemmet i EØS-avtalen, men ikke gjennomført innen tidsfristen. I tillegg til disse er det også et rekordhøyt antall saker – hele 500 - som er vedtatt i EU, men som ennå ikke er innlemmet i EØS.

For norske bedrifter og arbeidsplasser er det av stor betydning at nye EU-regler innlemmes i EØS-avtalen til rett tid, at reglene foreligger i norsk offisiell oversettelse og at nye regler gjennomføres uten særnorske tilleggskrav som kan svekke næringslivets konkurranseevne.

Det store etterslepet skaper praktiske og konkurransemessige utfordringer for norske bedrifter. Den tredje energimarkedspakken, energieffektiviseringsdirektivet, det reviderte bygningsenergidirektivet, matinformasjonsforordningen og biproduktforordningen, for å nevne noen, er alle vedtatt i EU, noen så lenge som for fem år siden, men ennå ikke innlemmet i EØS. Dette gjør at norske bedrifter får kortere tid til å tilpasse seg nye regler enn det konkurrentene i EU gjør. Det kan også bety dårligere konkurransevilkår. Regjeringen bør sette seg som mål å redusere antall etterslepssaker med en tredjedel innen utgangen av året. Det er en god måte å vise gjennomføringskraft i europapolitikken. Fordi det er konkret. Og fordi det betyr mye for norske bedrifter.

Det er også stor frustrasjon knyttet til høringer og oversettelser. Høringer om allerede vedtatte forordninger er meningsløst. Når det i tillegg benyttes dansk eller engelsk oversettelse, får ikke berørte aktører muligheten til å kommentere om den norske oversettelsen er hensiktsmessig eller korrekt. Arbeidet med oversettelser må starte tidligere, og den uoffisielle norske oversettelsen bør legges ved når rettsakter sendes på høring. Her må det settes av mer ressurser!

Det viktigste er likevel tidlig medvirkning

Det viktigste er likevel tidlig medvirkning. Å delta aktivt i EUs prosesser er av stor betydning for å fange opp og påvirke saker som er viktige for Norge. Det er også viktig for å få til en god gjennomføring av nytt EU-regelverk i norsk rett.

EØS-avtalen gir norske myndigheter mulighet til å medvirke i en tidlig fase av EUs regelverksutvikling. Dette skjer gjennom deltakelse i ekspertgrupper og komiteer under Europakommisjonen. Det er av stor betydning for norsk næringsliv at forvaltningen utnytter fullt ut muligheten til å delta i denne forberedende fasen av EUs beslutningsprosess. Jo lenger sakene har kommet i prosessen, desto vanskeligere er det for Norge å påvirke. Mange eksperter gjør en glimrende jobb. Men vi har inntrykk av at arbeidet er noe sporadisk og har vært lavt prioritert. Regjeringen har nå en mulighet til å arbeide mer systematisk og målrettet gjennom alle tilgjengelige kanaler i Brussel.

Tidlig medvirkning krever aktiv deltakelse. Det betyr god forberedelse og et klart mandat. Tydelige politiske signaler og konsultasjon med næringslivet, som vet hvor skoen trykker, er avgjørende. NHO vil sterkt oppfordre forvaltningen om å ta kontakt med berørte aktører før man reiser på møter i Brussel. Å vente til det foreligger et ferdig forslag fra Kommisjonen kan være for sent. 

DNs Kjetil Wiedswang har tidligere etterlyst en "sanntidsdiskusjon" av EU-saker. Det er et godt uttrykk. Ofte skjer debatten i Norge lenge etter at EU har fattet sine beslutninger. Det motsatte bør være tilfelle. Og det er ikke noe i veien for at Regjeringen kan ha tidlige høringer i viktige saker, parallelt med EU. En mer aktiv bruk av de ekspertene som deltar på arbeidsgruppemøter i Kommisjonen kan bidra til tidlig debatt.

ESAs siste resultatoversikt er et alvorlig varsel. EØS-avtalen er for viktig til at den kan gå på sparebluss. 

(En noe forkortet versjon av denne kronikken stod først på trykk i Dagens Næringsliv 17. mars 2014.)

Kontakt oss

Anne Louise Aartun Bye

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

anne.aartun.bye@nho.no
Mobil
92260139