Forandringens tid i Norge og Europa

EUs håndtering av felles utfordringer vil få stor betydning også for Norge, skriver daglig leder NHO Brussel, Roald Guldbrandsen.

Den konteksten som norsk og europeisk næringsliv opererer i er for lengst globalisert, skriver Roald Guldbrandsen.

Publisert 05.01.16

Internasjonalt

Av Roald Guldbrandsen, daglig leder NHO Brussel

Norge er en del av Europa og det som skjer i vår omverden påvirker oss. Felles europeiske utfordringer, som integrasjon, digitalisering, endringer i arbeidsmarkedet og hvordan fremme vekst og sysselsetting, stiller store krav til det enkelte land.

Det bekrefter også behovet for et fortsatt godt norsk-europeisk samarbeid. 

Med et bakteppe av flyktningstrøm og terrortrusler som nærmest har lamslått politikken på europeisk nivå i høst, går Norge inn i 2016. Håndteringen i EU av felles utfordringer vil få stor betydning også for vårt samfunn, vår økonomi og politikken i Norge. 

Norge og Europa må tenke og handle sammen, ikke hver for seg

Migrasjonskrise

Etter at man var kommet i havn med en noenlunde fungerende løsning på det man trodde var EUs hittil største utfordring - situasjonen i Hellas, så ble Europa overveldet av en ny akutt krise som har vist seg mer krevende å håndtere enn den greske finanskrisen. Mennesker flykter i hundretusentall fra Syria og Midtøsten til Europa. De flykter for å redde sitt eget, sine barns og sine familiers liv i håp om å finne et fristed og en fremtid i Europa. 

Dette stiller store krav til samfunnet, økonomien og politikken vår i form av integrasjon og sysselsetting. Mangelen på god integrering kan vi som bor i Brussel se konsekvensene av i bydeler som Molenbeek. 

Tryggheten utfordres

Sikkerhet er en bærebjelke i samfunnet. Det å føle seg trygg i sine omgivelser og trygg i sin tilværelse. Sikkerhet er å kunne leve i frihet uten frykt, og trygghet er for de fleste av oss også knyttet til det å ha en jobb man kan forsørge seg og sine på. 

En selvfølge som i den senere tid og ikke minst i år har blitt utfordret på en vanskelig måte. Attentatene i Paris, overhengende terrortrusler og «lockdown» i Brussel, og strukturforandringer i økonomien og arbeidsmarkedet. Europa er i forandring og vi er en del av dette. 

Økonomisk omstilling

I Norge som i EU ser vi en omstilling i økonomien hvor vi får behov for et mer variert næringsliv som i sum er mer kunnskapsbasert, hvor nye jobber vil vokse frem, mens andre vil få mindre betydning. Digitaliseringen av økonomien er en viktig del av dette. 

Samtidig utfordres også arbeidsmarkedet av hvordan man kan sysselsette de flyktningene som kommer til Norge eller andre land i Europa. For Norge og norsk næringsliv vil det få stor betydning hvordan Europas økonomi og EUs indre marked for arbeid og handel utvikler seg. 

Britisk folkeavstemming

Neste år vil spørsmålet om tillit bli ekstra fokusert på gjennom britenes kommende folkeavstemning om videre medlemskap i EU. Spørsmålet blir hvorvidt frykt medfører isolasjon eller større samarbeid i EU. 

Med en økonomi som går bra, og fortsatt litt medvind fra et vunnet parlamentsvalg, er det store muligheter for at UK forblir i EU, til tross for at spørsmålene om rettigheter for arbeidsinnvandrere og andre britiske krav er krevende. Skulle UK gå ut av EU samarbeidet vil det ikke skje en forvitring av EU, men en amputasjon. Britene har hatt tradisjon for å være forkjempere for det indre frie marked, forkjempere for friere handel og en transatlantisk handels- og investeringsavtale, TTIP, samt en solid partner i energipolitikken. 

Hvor går Norge?

Hva vil dette bety for Norge og Europa i 2016? Det vet vi ikke sikkert. Verden forandrer seg i rask takt, men for å kunne forstå og møte de utfordringer og benytte oss av de muligheter som fremtiden vil by oss må antakelig både Norge og Europa tenke mer, bevisst, overnasjonalt i utformingen av politikken. Den konteksten som norsk og europeisk næringsliv opererer i er for lengst globalisert. 

Politikken som legger rammevilkårene og styrer forutsetningene for næringslivet og samfunnet er sannsynligvis for lite globalisert i sammenlignet med hva den burde være. Det har vist seg ikke minst det siste året, hvor nasjonale fokus og særinteresser i forhold til felles europeiske utfordringer i en globalisert verden svekket vår evne til å navigere i en urolig omverden. Norge og Europa må tenke og handle sammen, ikke hver for seg. 

(Artikkelen stod først på trykk i Nationen 5. januar 2016.)

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564