Fornøyd med taktskifte

NHO er fornøyd med regjeringens taktskifte for å fremme norske næringsinteresser internasjonalt og vektleggingen av næringsutvikling i utviklingspolitikken, men etterlyser mer prioritering av europapolitikken.

NHO etterlyser mer prioritering av europapolitikken.

Publisert 23.10.15

Internasjonalt

Ingebjørg Harto, konstituert direktør for næringspolitikk i NHO, la frem NHOs innspill under tirsdagens høring i utenriks- og forsvarskomiteen. 

Harto ba komiteen legge vekt på følgende tre forhold innen europapolitikken:

  1. Økt kunnskap om Norges forhold til EU. Regjeringen har foreslått en liten opptrapping av støtten til europaforskningen. Her bør det foretas et betydelig større løft. Europautredningen (2012) tok til orde for et kunnskapsløft om Norges forhold til EU. Dette har hatt bred støtte, også i utenriks- og forsvarskomiteen, men lite har skjedd på disse tre årene.
  2. En helhetlig strategi for nasjonale eksperter. I dag er det for tilfeldig hvilke departementer som prioriterer dette. Det burde f.eks. være en selvfølge å tilby nasjonale eksperter til Europaparlamentet. NHO er svært forbauset over at det ikke er funnet midler til å videreføre den ene stillingen Norge har hatt her.
  3. Backlogen. Det er fortsatt et betydelig etterslep av utestående rettsakter som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Dette skaper usikkerhet, merarbeid og kan gi norske bedrifter en konkurranseulempe.

Flere i komiteen påpekte til det siste punktet, at ESAs resultattavle for det indre marked viser at 'Norge er best i klassen' til å gjennomføre rettsakter som er tatt inn i EØS-avtalen innen fristen. Dette er selvsagt positivt, men resultattavlen sier ingenting om de bortimot 500 rettsaktene som er vedtatt i EU, men enda ikke tatt inn i EØS-avtalen. Arbeidet med å få ned dette etterslepet må prioriteres.

Næringsfremme og næringsutvikling

Harto understreket at NHO er glad for regjeringens takskifte for å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. I en tid med stor omstilling i næringslivet er god tilgang til internasjonale markeder viktig.

Næringsfremme bør også ses i sammenheng med utviklingspolitikken. Satsing på næringsutvikling er viktig for at utviklingslandene skal kunne arbeide seg ut av fattigdom. NHO ser frem til Stortingets behandling av Medl. St. 35 (2014-2015) Sammen om jobben – næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet.

Kontakt oss

Anne Louise Aartun Bye

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

anne.aartun.bye@nho.no
Mobil
92260139