Norge kan ikke velge mellom EU og Storbritannia

- Senterpartiet vil orientere oss mot Storbritannia og droppe EØS-avtalen. Vel er Storbritannia viktig, men vi må ikke velge mellom Storbritannia og EU, sier NHOs Tore Myhre.

Tore Myhre

- Uten de disiplinerende EU-reglene og overvåkingsorganene kan britiske myndigheter gi store oppdrag til britiske selskaper, selv om norske anbydere har de beste tilbudene sier Tore Myhre. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Publisert 11.10.16

Internasjonalt

- Det er i vår interesse å opprettholde best mulig forbindelser til begge. Det er flott at britene ønsker å samarbeide med Norge om hvordan det bilaterale forholdet mellom Norge og Storbritannia skal se ut etter Brexit. Den store faren er at vi ikke har et nytt avtaleverk på plass når britene forlater EU om to og et halvt år. Da kan vi plutselig bli møtt med tollbarrierer. Forberedelsene må derfor starte tidlig. På den andre siden vil det ikke være mulig for britene å starte formelle forhandlinger med andre land før de har avklart sitt forhold til EU. Det er derfor viktig at våre samtaler med Storbritannia er uformelle og skjer i overenstemmelse med EU. Vi må ikke sette EØS-avtalen i spill.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum setter opp et kunstig valg mellom EU og Storbritannia og gir inntrykk av at vi kan få enda tettere forbindelser til Storbritannia. Han ser bort ifra at vi nå kommer til å få et dårligere avtaleverk med Storbritannia enn dagens EØS-avtale. Den frihandelsavtalen som Norge må etablere med Storbritannia vil ikke inneholde felles regler og felles overvåkings- og domstolsordninger, og dermed mindre forutsigbarhet enn det EØS-avtalen gir. Hvordan skal norske investorer vite at britiske domstoler ikke vil gi britiske konkurrenter fordeler i rettssaker eller konkurransesaker? Uten de disiplinerende EU-reglene og overvåkingsorganene kan britiske myndigheter gi store oppdrag til britiske selskaper, selv om norske anbydere har de beste tilbudene.

Når Norge skal forhandle en egen avtale med Storbritannia til erstatning for EØS-avtalen, må vi regne med tøffe krav fra Storbritannia. Ikke minst gjelder dette innen sektorer som ligger Senterpartiet nær, landbruk og fiskeri. Å tro at Storbritannia vil være en enklere partner enn EU, er noe korttenkt. Storbritannia må nå gjennom lange og kompliserte forhandlinger for å erstatte EU-medlemskapet med en frihandelsavtale.

Etter landsmøtetalen til Storbritannias statsminister, Theresa May, vet vi mer om Storbritannias posisjon. Hun gjorde det klart at det ikke lenger vil bli fri bevegelse av personer fra EU og at landet ikke vil godta europeiske domstoler. All eksisterende EU-lovgivning skal gjøres om til britisk rett og landet vil ikke nødvendigvis godta nye EU-lover. Dette er et brudd på forutsetningene om å være en del av EUs indre marked. Det betyr at Storbritannia ikke tar sikte på en form for EØS-avtale, men snarere en løsere frihandelsavtale.

Det innebærer at Storbritannia vil få en svakere tilknytning til EUs indre marked enn Norge. Det er forskjell på en frihandelsavtale som vil gi tilgang til markedet og en EØS-avtale som gir deltagelse i markedet. Den store fordelen med EØS er at reglene er de samme slik at varer og tjenester kan selges fritt. Det er i særdeleshet viktig for et lite land med en så åpen økonomi som den norske. Storbritannia er en av verdens største økonomier og er ikke like avhengig av eksport som Norge. De er heller ikke like avhengig av det europeiske markedet. Med en frihandelsavtale vil britenes varer og tjenester uansett måtte oppfylle EUs krav, men de må da gjennom egne godkjenningsprosedyrer før de kan selges. Særlig for den viktige bilindustrien og Londons store finanssektor er dette en stor bekymring.

Storbritannia må gjennom lange og kompliserte forhandlinger for å erstatte EU-medlemskapet med en frihandelsavtale. At Norge skal forhandle en ny avtale sammen med Storbritannia, slik Slagsvold Vedum ønsker, er komplett urealistisk. Vi har ingen interesse av å bli assosiert med britenes problematiske forhold til EU.

- Det vil ikke være mulig for Norge å få en bedre avtale med EU enn den nåværende EØS-avtalen. De viktigste svakhetene med avtalen er at den ikke gir full markedsadgang for sjømat og at vi ikke er med i lovgivningsprosessen. Men begge disse svakhetene kan kun oppfylles ved å bli fullt medlem i EU. En reforhandling av EØS setter avtalen i spill og vil kun føre til at EUs medlemmer vil komme med nye krav mot Norge som kan føre til en svekkelse av avtalen. I den omstillingen som norsk næringsliv er inne i nå trenger vi bedre markedsadgang – ikke dårligere, slår Tore Myhre fast.