Regelforenkling på EU-agendaen

Et styrket regelråd og en ny kanal for forenklingsforslag er blant tiltakene på Europakommisjonens nye agenda.

Frans Timmermans, Eukommisjonens visepresident. (Foto: © European Union, 2015)

Frans Timmermans, Eukommisjonens visepresident. (Foto: © European Union, 2015)

Publisert 17.06.15

Internasjonalt, Forenkling

"Better regulation for better results" er navnet på Kommisjonens nye forenklingspakke, som nylig ble lagt frem av første visepresident Frans Timmermans.

Kommisjonen vil forbedre EU-lovgivningen på to måter: Ved å forberede regelforslag bedre og ved å undersøke om allerede gjeldende regler er såkalt "fit for purpose".

Det eksisterende regelrådet får ny struktur og får navnet Regulatory Scrutiny Board. Regelrådet får et videre mandat enn tidligere og større uavhengighet fra EU-institusjonene. Hovedoppgaven vil fortsatt være å kontrollere at Kommisjonen forbereder regelforslag godt nok, altså den samme rollen et norsk regelråd er tiltenkt.

En ny plattform der bedriftene kan sende inn forslag om regelforenklinger blir etablert. Forslagene skal vurderes av et ekspertpanel, ledet av Timmermans selv. Forslagsstillerne skal få konkret tilbakemelding om hvordan forslagene blir behandlet. Plattformen er inspirert av danske enklereregler.dk.

I forenklingspakken inngår også blant annet en forsterket utredningsinstruks og en ny avtale mellom Kommisjonen, Rådet og Parlamentet om hvordan lover skal forberedes. Høringsprosessene skal styrkes, ikke bare når det gjelder lover, men også forskrifter (delegated acts). Blant annet skal informasjonen om regelforslag bli bedre. Kommisjonen vil også styrke tenk smått først-prinsippet, altså hensynet til småbedriftene.

"EU-minister" Vidar Helgesen informerte nylig Europautvalget på Stortinget om forenklingspakken. Han trakk frem tre forhold av særlig betydning for Norge:

  1. Nytt opplegg for høringer vil bidra til enda større åpenhet og involvering rundt EUs regelverksarbeid. Det er viktig for ambisjonene om å komme tidlig inn i EUs politikk- og regelverksutforming. Regjeringen kommer til å søke å utnytte de mulighetene som ligger i denne omleggingen.
  2. En styrking av analyse av behov for og virkning av nytt regelverk og initiativ i EU må forutsettes å gi et bedre regelverk i EU, både kvalitativt og kvantitativt. Dette vil ha direkte betydning for det regelverket Norge gjennomfører under EØS-avtalen. Det vil også kunne gi norske fagmyndigheter og kompetansemiljøer økte muligheter til å bidra i legging av de faglige premissene for nytt regelverk i EU.
  3. En klar styrking og nyorientering av REFIT-programmet sammenfaller godt med regjeringens målsetting om å skape et enklere og mindre byråkratisk samfunn.

Tenketanken CEPS har lagt frem en egen rapport om forenklingspakken, der de spør om den er for god til å være sann.

 

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694
Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564