Sikrer norske investeringer

Norske investeringer i utlandet har et særlig behov for beskyttelse. Derfor er det positivt at Næringsdepartementet har lagt frem et forbedret forslag til nye bilaterale investeringsavtaler - BITs.

Ingebjørg Harto, fung.næringspolitisk direktør i NHO, sier investeringer er særlig viktig å sikre fordi de er langsiktige av natur.

Publisert 15.09.15

Internasjonalt

Dagens utkast til modellavtale inneholder de hovedelementer som er nødvendige for en god norsk mønsteravtale. - Særlig viktig for NHO er avtaleutkastets løsninger når det kommer til  tvisteløsningsmekanisme mellom investor og stat og ekspropriasjonsvern, sier konstituert direktør for næringspolitikk i NHO Ingebjørg Harto. 

Investeringer har et større behov for beskyttelse og krever et mer omfattende avtaleverk enn handel fordi en investering er langsiktig av natur. Investeringsprosjekter medfører normalt store investeringer i vertslandet før eventuelle gevinster kan høstes. Eksponering i forhold til politisk risiko er særlig stor i høstefasen, og bilaterale investeringsavtaler vil i denne sammenheng representere et nødvendig sikkerhetsnett med beskyttelse gjennom prosjektets levetid. Avtaler om investeringsbeskyttelse gir mer forutsigbare rammebetingelser for norsk næringsliv i utlandet og reduserer risikoen for urimelige inngrep fra vertslandets side. Det er svært viktig i en tid med omstilling og økt konkurranse, der norske bedrifter i økende grad investerer i utlandet.

 Det er også viktig å understreke at norske investeringer i utlandet er ikke bare viktig for norsk næringsliv, men også for mottakerlandene som trenger investeringer og utvikling. Investeringer er viktige for å skape ringvirkninger blant annet i form av nye arbeidsplasser, kompetanseutvikling og -overføring og økte skatteinntekter.

-          For NHOs medlemmer er en tvisteløsningsmekanisme mellom investor og stat den viktigste praktiske elementet i en investoravtale. Uten en effektiv adgang til å reise krav mot staten, vil ikke en investeringsavtale ha særlig praktisk verdi for enkeltinvestorer, uansett hvilke materielle rettigheter som ellers følger av avtalen. Mange av NHOs medlemmer er små og mellomstore selskaper. Voldgiftsadgangen har kanskje størst betydning nettopp for disse, siden de aller største investorene i et land ofte vil inngå avtaler om voldgift direkte med staten. Det er derfor et praktisk viktig hensyn at voldgiftsprosessen bør være forholdsvis kostnadseffektiv og ikke ta altfor lang tid, slår Ingebjørg Harto fast.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Mobil
93285787