EUROPASTRATEGI

Tidligere og tydeligere

NHO-direktør Petter Haas Brubakk setter pris på regjeringens nye strategi for en tydeligere europapolitikk. Men han skulle gjerne sett flere konkrete virkemidler, utover et nytt europautvalg.

Utsnitt av Regjeringens strategi for samarbeid med EU.

Publisert 12.06.14

Internasjonalt

Regjeringens nye europastrategi ble lagt frem onsdag denne uken. Regjeringen har lagt betydelig vekt på politisk oppmerksomhet og samordning av europapolitikken i sin nye europastrategi.

- Dette er positivt og helt i tråd med NHOs innspill til strategien, sier Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO.

Et av hovedvirkemidlene i strategien er opprettelsen av et europautvalg i regjeringen. Utvalget skal ledes av EU/EØS-minister Vidar Helgesen, og settes sammen av de statsråder som berøres av sakene på dagsorden. Brubakk er spesielt fornøyd med at statsrådene får et tydelig ansvar for å løfte frem sakene i europautvalget.

- Den politiske oppmerksomheten om EU/EØS-arbeidet har vært for lav. Arbeidet starter for sent, og sakene blir ofte oppfattet å være av mer teknisk enn politisk karakter. Det er flere eksempler på at dette har ført til at norske bedrifters interesser ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt, sier Brubakk.

Åpenhet og dialog
Regjeringen legger vekt på å komme tydeligere, tyngre og tidligere inn i europapolitiske spørsmål. Dersom Norge skal medvirke i utformingen av ny EU-politikk og -regelverk, er det helt avgjørende å fremme klare norske posisjoner, utarbeidet i tett dialog med berørte aktører, på et tidlig tidspunkt.

- Regjeringen understreker betydningen av dialogen med aktørene, men sier lite om hvordan dette skal skje. Dette gjør dessverre implementeringen av strategien noe uklar, avslutter Brubakk.

Regjeringens fem hovedprioriteringer i europapolitikken:

  1. Økt konkurransekraft og verdiskaping
  2. Bedre kvalitet i forskning og utdanning
  3. En ambisiøs klima- og energipolitikk
  4. Trygghet og sikkerhet
  5. En helhetlig migrasjonspolitikk

Regjeringens pressemelding og strategidokument

Kontakt oss

Anne Louise Aartun Bye

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

anne.aartun.bye@nho.no
Mobil
92260139