Turboomdreining i utviklingspolitikken

Norske bedrifter har problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft i utviklingsland. Et nytt samarbeid mellom NHO og Utenriksdepartementet vil reformere utviklingshjelpen gjennom utdanningstiltak.

Utenriksministeren og NHO vil gi norske bedrifter kvalifisert arbeidskraft i utviklingsland

Publisert 30.06.14

Internasjonalt

Vinnerne er ungdommene som får en unik kompetanse

NHO ønsker å bidra til at norske bedrifter kan lykkes når de etablerer seg i andre land. Da er kompetansen til lokalt ansatte avgjørende. Et problem er at yrkesfagopplæringen i mange utviklingsland ikke er relevant for de ferdighetene næringslivet etterspør. 

I mars utfordret NHO Utenriksdepartementet til et tettere samarbeid med næringslivet for å løse dette mer systematisk. 

Da utenriksminister Børge Brende og NHO-sjef Kristin Skogen Lund besøker Aker Solutions i Tranby lanserer Brende en ny utviklingspolitikk: Regjeringen og næringslivet skal samarbeide om yrkesfaglig utdanning i utviklingsland.

Dobler utviklingshjelp til utdanning

- Ingen land vokser ut av fattigdom uten å satse på utdanning, kompetanse, godt styresett og en robust privat sektor. Vi reformerer nå norsk utviklingshjelp. Vi dobler satsingen på utdanning i utviklingssammenheng de neste fire årene, sier utenriksminister Børge Brende. 

Dette betyr at 3,7 milliarder kroner nå settes av til dette formålet. Regjeringen vil bygge opp en plattform kalt «Yrkesfaglig utdanning for utvikling». Initiativet skal bidra til å kvalifisere lokal arbeidskraft. De vil videre utvikle en søknadsbasert støtteordning for yrkesfaglig opplæring tilknyttet næringslivsinvesteringer i utviklingsland og styrke samarbeidet med multilaterale organisasjoner og andre givere, så vel som land i sør, om næringsrettet yrkesopplæring.

I første omgang vil det startes pilotprosjekter for energisektoren i Afrika, sør for Sahara. Satsingen skal skje i samarbeid med norsk næringsliv. NHO vil utvikle samarbeidet med Utenriksdepartementet nærmere med relevante medlemsbedrifter. 

Turboomdreining

 - NHO er veldig fornøyd med reformen i utviklingspolitikken. Den ble initiert av den tidligere regjeringen, men den har nå fått en turboomdreining. Vi ser allerede resultater av at det er mye større fokus i norsk utenrikstjeneste på næringsutvikling som et virkemiddel for utvikling, og det vi tidlligere kalte bistand, sier Kristin Skogen Lund. 


Dag Medbøen (til venstre), leder for Aker Solutions i Tranby, viser NHO-sjef Kristin Skogen Lund og utenriksminister Børge Brende produksjonshallen. Bedriften har 22 lærlinger og har også egne opplæringsprogrammer for lokalt ansatte i andre land.

Aker Solutions Tranby med Børge Brende og Kristin Skogen Lund

Hele yrkesfag-opplæringen i Vietnam er lagt om

Elever blir mer attraktive

Pilotprosjektet "Yrkesrettet utdannelse for utvikling" vil se til den norske yrkesfagopplæringen for å gjøre tilsvarende utdanning i utviklingsland mer relevant for arbeidslivet og bedriftenes behov.

- Vinnerne er de ungdommene som nå kan få en unik kompetanse. Den kompetansen vil de ha med seg resten av livet, sier Brende.

Erfaring fra Norge viser at et tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv gjør elevene mer attraktive på jobbmarkedet. For mange utviklingsland er dette spesielt relevant siden det er et stort ferdighetsgap mellom arbeidsgiveres forventninger og krav til kompetanse, og det skolesystemene i den enkelte region og land leverer.

Mange land gjennomfører "fagopplæringen" uten å involvere partene i arbeidslivet – arbeidsgiver og arbeidstaker. Fagopplæringen er gjerne en fullstendig skoleprosess. Skolen utvikler læreplanene gjennom sine lærere, de gjennomfører opplæringen og de foretar tilslutt "sertifiseringen". Dette resulterer oftest i store utfordringer for kandidatene som ikke har den kompetansen som arbeidsmarkedet etterspør.

Flere får jobb

Mange norske bedrifter har utviklet egne opplegg for opplæring av lokale medarbeidere, som for eksempel Aker Solutions, men en mer systematisk satsing fra Utenriksdepartementet i samarbeid med næringslivet vil kunne gi flere slike ordninger. Når misforholdet mellom utdanning og arbeidsmarked reduseres vil flere mennesker komme ut i arbeid. 

Erfaringer fra Vietnam vil brukes videre

I over ti år har NHO hatt et samarbeid med Norad der vi i noen utvalgte land har tett kontakt med våre søsterorganisasjoner. Vi hjelper dem å bygge opp sine arbeidsgiverorganisasjoner.

I ett av disse landene, Vietnam, har vi jobbet med yrkesfagopplæringen. Her har NHO, vår søsterorganisasjonen VCCI og det vietnamesiske arbeidsdepartementet forsøkt å implementere noen av de systemene som ligger til grunn i Reform-94. Prosjektet gjennomføres som en pilot på fire yrkesskoler innenfor restaurant- og bilmekanikerfaget. VCCI har mobilisert lokalt næringsliv som deltar i fagråd, etter norsk modell, hvor de gir innspill til læreplaner. Bedriftene tilbyr elevene praksis i løpet av utdanningsløpet. I tillegg får lærerne faglig påfyll fra bedriftene som er nødvendig for at de skal kunne gjennomføre de reviderte læreplanene på en god måte. 

- Det viktigste med dette pilotprosjektet er at vi har fått gjennom en lovendring som nå gjør at hele yrkesfagopplæringen i Vietnam er lagt om og det er innført et krav om samarbeid etter 2+2 modellen som vi har i Norge. Vi håper å bruke denne erfaringen videre inn i å samarbeidet med Utenriksdepartementet og å få dette også til i andre land, sier Skogen Lund.

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Telefon
23088323