USA/EU-avtale viktig for Norge

USA og EU forhandler nå om å lage verdens største frihandelsområde. - Det er helt avgjørende at Norge ikke blir stående utenfor denne avtalen om handel og investeringer, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Publisert 04.04.14

Internasjonalt

Det finnes både store muligheter og utfordringer når Norges desidert største handelspartnere skal nå frem til enighet. Norges samhandel med EU og USA utgjør samlet rundt 85 prosent av eksport og 70 prosent av import.   

 • EU og USA tar sikte på å fjerne tollbarrierer, harmonisere regelverk og standarder og etablere gjensidig investeringsbeskyttelse. Om Norge blir stående utenfor dette samarbeidet, vil det:
  • 1) svekke norsk konkurranseevne på både det amerikanske og europeiske markedet,
  • 2) vi kan tape innflytelse over regelutformingen i det indre marked og
  • 3) våre investeringer i USA vil ikke få like god beskyttelse som investeringer fra EU
 • Med en likeverdig tilknytning til TTIP (frihandelsområde USA-EU) vil Norge og norsk næringsliv få ta del i veksten som forventes i rammen av verdens største og mest omfattende avtale om handel og investeringer.
 • Vi forventer at regjeringen vil føre en aktiv politikk med formål å sikre at Norge skal få en likeverdig tilknytning til TTIP.
 • Det er avgjørende at slik tilknytning oppnås snarest mulig, slik at norsk næringsliv ikke taper posisjoner i tiden mellom tidspunkt for ikrafttredelse av avtalen mellom EU og USA og tidspunkt for norsk tilknytning.
 • Vi ser med stor interesse frem til den inter-departementale rapporten om konsekvenser av TTIP for Norge og hvordan norske interesser best kan ivaretas. Vi forventer at den vil slå klart fast at norsk næringsliv må sikres like gode betingelser på det amerikanske markedet som bedrifter fra EU og at våre betingelser på det europeiske markedet ikke må svekkes.

Industri:

 • Det er avgjørende for eksportindustriens konkurranseevne at norsk industri får like gode betingelser på det amerikanske markedet som industri fra EUs medlemsland. Selv om dagens tollsatser er lave, vil små forskjeller ha stor betydning p.g.a. små marginer og høy priskonkurranse.
 • En tilknytning til TTIP vil kunne gi norsk industri bedre betingelser på det amerikanske markedet enn hva er tilfelle i dag på mange viktige områder, herunder for den stadig viktigere leverandørindustrien innen olje/gass og maritim sektor.

Sjømat:

 • Markedsadgang og internasjonale konkurransebetingelser er helt avgjørende for sjømatnæringen. Om Norge skulle stå utenfor TTIP, vil konkurranseevnen til næringen bli betydelig svekket ettersom Norge ikke har tollfrihet for sjømat til hverken EU eller USA.

Regulatorisk samarbeid:

 • Det forventes at den største økonomiske effekten av TTIP vil komme som følge av at import og eksport blir enklere p.g.a. felles regler og standarder. Norsk næringsliv vil få fullt utbytte av det regulatoriske samarbeidet først ved tilknytning til TTIP.
 • Det er viktig at vår deltagelse i det indre marked ikke blir forringet som følge av TTIP, dersom fremtidig regelutforming i større grad utformes i prosesser mellom EU og USA.

Investeringsbeskyttelse:

 • Det er avgjørende for norske næringslivsinteresser i USA at eksisterende og nye norske investeringer får beskyttelse på lik linje med investeringer fra EU.

Landbruksbasert matindustri/verdikjede:

 • Landbruk forventes å bli et vanskelig forhandlingspunkt. Det gjelder både forhandlingene EU-USA og evt. forhandlinger om tilknytning til TTIP gjennom en avtale mellom EFTA og USA eller Norge og USA bilateralt.
 • Den landbruksbaserte verdikjeden har spesielle behov som NHO mener må ivaretas ved internasjonale handelsforhandlinger. Dette er nødvendig for å sikre den landbruksbaserte matindustriens behov for innenlandske råvarer.

Hvordan ivareta norske interesser:

 • Det er viktig at norske myndigheter følger arbeidet og forhandlingene om TTIP tett. Alle tilgjengelige kanaler for kontinuerlig oppdatering og dialog må benyttes. Det endelige målet for arbeidet fra norsk side må være en likeverdig tilknytning til TTIP.
 • Regjeringen må gjøre det klart for både EU og USA at Norge ønsker en likeverdig tilknytning til TTIP, alternativt et parallelt avtaleverk, bilateralt eller i EFTA-regi.

Næringsdepartementet: - Viktige konsekvenser for Norge

NTB: - Kan ramme deler av norsk industri og eksport hardt