BITs

- Viktige investeringsavtaler

NHO er positiv til regjeringens modell for bilaterale investeringsavtaler (BITs).

Investeringsavtaler er viktige ettersom norske bedrifter har dårligere vilkår enn våre konkurrenter når de skal investere i utlandet, sier Petter Haas Brubakk i NHO.

Publisert 28.07.15

Internasjonalt

- På generelt grunnlag er dette noe vi har vært opptatt av å få på plass veldig lenge, både overfor denne og den forrige regjeringen. Norske bedrifter har dårligere vilkår enn våre konkurrenter når de skal investere i utlandet, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO, til Aftenposten.

Avisen har publisert flere artikler der kritikk av såkalte BITs har kommet frem.

Risikoutsatt

- Det er viktig med frihandelsavtaler generelt, men når det gjelder investeringer i andre land er det behov for ekstra beskyttelse. Investeringer er langsiktige av natur, og dreier seg ofte om store beløp, noe som gjør at man utsetter seg for større politisk risiko.

- Norske investeringer i utlandet er ikke bare viktig for norsk næringsliv, men også for mottakerlandene som trenger investering og utvikling, understreker Brubakk.

NHO-direktøren mener regjeringens høringsforslag ivaretar norsk næringslivs ønske om sterkere beskyttelse av norske selskapers investeringer utenlands.

- Vi avgir vår høringsuttalelse før fristen går ut i midten av august, men i utgangspunktet er vi veldig positive.

Søksmål

Brubakk ønsker ikke kommentere konkrete tilfeller hvor selskaper har gått til søksmål for at land har innført strengere miljølovgivning og strengere røykelov. Men han mener det er bra at man får denne anledningen til å prøve saken sin for en nøytral domstol hvis man mener seg utsatt for en urimelig behandling av landet man investerer i.

- Dersom man mener seg utsatt for utilbørlig behandling av et vertsland med helt andre politiske og rettslige tradisjoner, kan det fremstå som lite hensiktsmessig og veldig tidkrevende å gå til rettsvesenet i vedkommende land.

Stortingsrepresentant og tidligere leder i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, tror regjeringen har lagt høringen til sommeren for å få minst mulig oppmerksomhet om saken: - Tidspunktet for høringen legger ikke vi noe i. For oss er det helt vanlig å svare på høringer over sommeren, sier Brubakk.