Næringslivet vil på lag med skoleeiere

Kulturredaktør i Aftenposten, Per Anders Madsen, skrev i forrige uke en kommentar om at den nye kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen ser ut til å følge i Kristin Halvorsens spor. NHO er overbevist om at den nye kunnskapsministeren er i stand til å finne veien videre selv.

Avdelingsdirektør Are Turmo, NHO

Publisert 05.11.13

Kompetanse og utdanning

Kristin Halvorsen gjorde mye bra for yrkesfagene og samarbeidet stort sett godt med NHO. Vi fikk godt gjennomslag i Stortingsmelding 20 der Kunnskapsløftet ble evaluert. Viktige grep for å styrke yrkesfagene er større fleksibilitet i opplæringen med innføring av modeller der lærebedrifter og skolene veksler på ansvaret for opplæringen av yrkesfagelevene. Denne løsningen innebærer at elevene får komme tidligere ut i praktisk lære. Fylkene skal også tilby praksisbrev for ungdom som er særlig skoletrette og står i fare for å falle fra. Praksisbrevet er et toårig løp, primært i bedrift, som fører til en kompetanse som er relevant for arbeidslivet og grunnlag for fullt fagbrev senere. NHO ønsker i tillegg utvidet adgang for fag-/svennebrev til høyere utdanning gjennom såkalte y-veiløp.

Disse og mange andre gode tiltak i meldingen mener vi vil styrke fag- og yrkesopplæringen og redusere frafallet. Dette forutsetter imidlertid nært og godt samarbeid mellom skolene og bedriftene i regionene, noe som igjen forutsetter godt samarbeid mellom arbeidslivet og fylkeskommunen som skoleeier og forvalter av den videregående opplæringen. Riksrevisjonen publiserte 19. februar i år en rapport om fag- og yrkesopplæringens tilstand i Norge. Særlig nedslående er den mangelfulle oppfølgingen av lærebedriftene fra fylkeskommunenes side. Hvordan skal bedriftene bli gode læringsarenaer når fylkene ikke bryr seg om hvordan opplæringen foregår i bedrift? 

Hvert fylke har partssammensatte rådgivende organer – yrkesopplæringsnemndene (Y-nemnda) – som skal gi arbeidslivets organisasjoner innflytelse på fag- og yrkesopplæringen i fylkene. Riksrevisjonens rapport viste at mange fylker ikke legger viktige fagopplæringssaker frem til uttalelse for Y-nemnda. Det fører til at arbeidslivet mister sin innflytelse på sin egen opplæring. NHO mener dette er svært bekymringsfullt og i strid med både ILO-konvensjonen og opplæringsloven som knesetter trepartssamarbeidet i utdanningen, både nasjonalt og regionalt. Hvordan skal private bedrifter og offentlige virksomheter sikres relevant utdanning og kompetanse når ikke arbeidslivets egen stemme blir hørt i fylkene? 

En undersøkelse NHO har gjort viser at særlig Rogaland, Nordland og Oppland fungerer godt. Blant øvrige fylker er variasjonen stor. I noen fylker har Y-nemnda og fagopplæringssjefen stor innflytelse, mens i andre fylker er de marginaliserte nærmest til sandpåstrøingsorgan. En så ulik praksis mellom fylkene er uakseptabel. NHO etterlyser sterkere nasjonale grep fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet for tettere oppfølging av fylkenes utdanningssjefer.

Vi må ha en fast nasjonal standard for hvordan fag- og yrkesopplæringen gjennomføres i fylkene. Dette er avgjørende viktig nå som de gode tiltakene i stortingsmelding 20 skal implementeres regionalt. NHO oppfordrer den nye kunnskapsministeren til å prioritere dette høyt. 

Are Turmo, avdelingsdirektør for kompetanse, NHO