REALFAGSDAGEN 2013

Stående marsjordre

- Vi har en stående "marsjordre" fra våre medlemsbedrifter: Skaff de realistene og de teknologene vi trenger for å klare oss i konkurransen med de beste, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Publisert 22.11.13

Kompetanse og utdanning

Oppegaard sa dette under Realfagsdagen 2013 ved Universitetet i Oslo i dag.

I arbeidet med å heve kvaliteten på norsk realfagsutdanning må relevans og anvendelse være stikkordene, ifølge Oppegaard, som er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

- Studentene skal ikke bare være tett på forskningsfronten, de må samtidig erfare hele "verdikjeden" fra forskningsspørsmål, via formidling, spredning og undervisning til anvendelsen og realiseringen av den nye kunnskapen. For oss er det slik at praksis, eller helst integrerte studieprogrammer der arbeidsliv og campus har et delt ansvar for opplæringen, er en forutsetning for å nå de læringsmålene som programmene lover, sa Svein Oppegaard.

Bro mellom campus og bedrift
Nærings-PhD er et godt virkemiddel for å skape en studentaktiv forskning. Denne ordningen sørger nettopp for den sterke integrasjonen av alle elementene i en god læringssituasjon. Poenget er å bygge denne broen mellom campus og bedrift gjennom å forene interesser og skape en studiesituasjon som nettopp kjennetegnes av relevans i alle ledd: Definerte kunnskapsbehov i bedriften og et forsvarlig studie- og forskningsmiljø på campus.

- Dette har også den nye Regjeringen erkjent, og vi er glade for at det i tilleggsproposisjonen kom en påplussing til denne ordningen med 7,8 millioner, sa Oppegaard.

- Tilsvarende stimuleringsmidler vil vi også gjerne se når det gjelder utviklingen av det vi omtaler som industrimastere. Dette er en direkte parallell til Nærings-PhD'en, men her altså innrettet direkte mot utvikling av nøkkelkompetanse, i nært samarbeid med næringslivet selv.

Integrerte studieprogrammer
- Foreløpig er det særlig gjennom klyngeprogrammene at vi har sett de mest interessante eksemplene på utvikling av integrerte studieprogrammer, der deler av undervisningen foregår ute i bedriftene. Ingeniørutdanningen på Kongsberg har fått en fortjent oppmerksomhet for sitt program innen "systems engineering". Vi trenger flere slike eksempler. Raufoss-miljøet er også veldig spennende.

- Selv om Duckert-utvalget nå er historie, setter vi vår lit til den nye regjeringen når det gjelder en gjennomgang av finansieringsordningen. Vi mener det er helt nødvendig og at det er fullt mulig å utvikle smarte insentivordninger for å styrke denne typen programmer, sier Oppegaard. 

Økonomiske insentiver
- Vi må jobbe for å få på plass økonomiske insentiver, både for studenter og institusjoner, som i større grad støtter opp om MNT-fagene. Dette er viktig slik at undervisningen gjøres mer næringsrettet og motiverer til at flere studenter velger seg til denne typen utdanning. Næringslivet har et stort behov for realister for å fortsatt kunne være ledende i utviklingen av bransjer som energi, petroleum og maritim.

Entreprenørskap
Entreprenørskap er blitt et viktig innslag i norsk utdanning de siste årene, på alle utdanningsnivåer. Målet må være å sørge for at norsk ungdom er i stand til å tenke den tanken at det går an å skape sin egen arbeidsplass.

- Vi ser frem til den dagen da alle nye studenter ved UiO, uansett studieprogram, kommer med forventninger om at kunnskapen de skal tilegne seg, skal brukes til å skape nye virksomheter. De har erfart gjennom undervisning i entreprenørskap en slik tilnærming til læring – som metode, og som motivasjon for egen karriereutvikling, fremhevet Oppegaard.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184